Pojasnila komisije

Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je v okviru iniciative Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020, ki bo letos potekala med 16. in 20. novembrom, na 27. seji 6. 11. 2020 sprejel Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora v družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost. Continue reading

Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja. (Prvotno objavljeno pojasnilo je nadomeščeno z redakcijsko popravljenim). Continue reading

Pojasnilo o načinu sporočanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter prvega odstavka 80. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2, dalje ZIntPK) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) naslednje pojasnilo o načinu sporočanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, ki so zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju komisiji. Continue reading

Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK

Nezdružljivost funkcije funkcionarjev z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prepoved članstva in dejavnosti, ki jo ZIntPK uveljavlja v nekoliko različnem obsegu za poklicne in nepoklicne funkcionarje, sodita med ukrepe za preprečevanje korupcije in preprečevanje nasprotja interesov, katerih namen je v zagotovitvi neodvisnega izpolnjevanja ustavno in zakonsko določenih funkcij. Komisija vseskozi od uveljavitve ZIntPK prejema številna vprašanja v zvezi s tema institutoma, zato je pristopila k oblikovanju pojasnila s sistemsko predstavitvijo zakonskih določb, ki ju urejajo. Pojasnilo na abstraktni ravni vsebuje enovito in sistemsko predstavitev institutov nezdružljivosti funkcije poklicnih funkcionarjev z opravljanjem pridobitne dejavnosti ter prepovedi članstva in dejavnosti poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev v organih zastopanja, upravljanja in nadzora pravnih oseb. Continue reading

Sistemsko pojasnilo o lobiranju

S sprejemom ZIntPK leta 2010, ki vsebuje tudi določbe o nadzoru nad lobiranjem, je po dvajsetih letih samostojne države tudi to področje postalo predmet regulacije. Dvajsetletna odsotnost jasnejših pravil, predvsem pa nadzora na tem področju, je dejstvo, ki je – poleg umanjkanja zgodovinsko pogojene politične demokratične kulture, kar je lastno večini tranzicijskih držav – pomembno pripomoglo k ukoreninjenju nekaterih netransparentnih praks prepletanja javnega in (ozko) zasebnega. Continue reading

Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)

To pojasnilo Komisija sprejema zaradi poenotenja prakse pri izvajanju nove ureditve, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: novela ZIntPK-B) glede omejitev in izjem na področju dodatnega dela, ki ga izvajajo poklicni funkcionarji na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem, umetniškem in kulturnem področju. Continue reading