Pojasnila komisije

Pojasnilo številka 130

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, ki kandidira za sredstva iz proračuna občine, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, ni upravičen do sredstev teh pomoči. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 129

Okoliščine, v katerih je bilo avtorsko delo predsednika strokovne komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike Agencije za knjigo RS izbrano za sofinanciranje na javnem razpisu za izbor projektov na področju knjige za leto 2009, ne predstavljajo konflikta interesov v smislu 13. Člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 128

Okoliščine, v katerih je direktor Javne agencije za knjigo RS podpisal odločbo o sofinanciranju tudi svojega avtorskega dela, zaradi videza, da bi njegov zasebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje njegovih javnih nalog, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 127

Okoliščine, v katerih javni uslužbenec izvaja upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremičnin in z njimi povezane premične in žive kulturne dediščine ter hkrati kot samostojni podjetnik opravlja naloge krajinskega arhitekturnega, urbanističnega projektiranja ter tehničnega svetovanja, predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8-474/2001). Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 125

Okoliščine, v katerih je pomočnik generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje na področju pravnih in splošnih zadev hkrati tudi solastnik in zastopnik odvetniške družbe, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbence. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 124

Določbe III. in IV. Poglavja Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih in kolektivnih poslovodnih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, ki jih neposredno imenujejo državni organi ali organi lokalnih skupnosti. Člani poslovodnih organov (direktorji, uprava) gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, imenovani s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti so izenačeni s funkcionarji po ZPKor in zanje veljajo med drugimi tudi določbe o prepovedih oziroma omejitvah sprejemanja daril ter vodenju seznama daril v smislu 24. in 25. člena ZPKor, za organe oziroma gospodarske družbe, katerih člani poslovodstva so, pa velja obveznost posredovanja seznama daril Komisiji v smislu 26. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 123

Situacija, v kateri sta zakonska partnerja s statusom javnega uslužbenca v medsebojno nadrejenem oziroma podrejenem službenem položaju in eden od partnerjev opravlja strokovni nadzor nad delom drugega partnerja, lahko privede do konflikta interesov v smislu določb Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 122

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora občinskega sveta za urejanje prostora in varstvo okolja ter hkrati nastopa kot zastopnik investitorja pri pripravi in izvedbi podrobnega prostorskega načrta občine, predstavlja konflikt interesov. Nadaljujte z branjem