Pojasnila komisije

Sprememba pojasnila številka 121

Pojasnilo št. 121 z dne 7.4.2009 se spremeni tako, da se glasi: Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnim subjektom Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerem je družinski član člana nadzornega sveta naročnika imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 121

Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Kohek d.o.o., Bakovci in Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerih je družinski član člana nadzornega sveta naročnika imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 120

Delovanje člana občinskega sveta, ki je tudi član občinskega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in hkrati nastopa kot družbenik in predstavnik interesov zasebne družbe z gradbeno dejavnostjo, inženiringom in projektiranjem pri sprejemanju prostorskih aktov občine na zemljiščih v lasti zasebne družbe, katere družbenik je, predstavlja konflikt interesov. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 119

Okoliščine, v katerih je generalni direktor direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hkrati tudi lastnik in zastopnik gospodarske družbe, ki se ukvarja z informatiko na področju kmetijstva, predstavljajo konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbence. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 118

Članstvo v nadzornem odboru občine je v smislu 19. č, 30., 32. in 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS) nezdružljivo s članstvom v Vaškem odboru in članstvom v Komisiji za področje zaščite, reševanja in pomoči, ki sta organa občinskega sveta, nezdružljivo pa je tudi z opravljanjem dejavnosti poveljnika Gasilske zveze ali Gasilskega društva, če sta uporabnika proračunskih sredstev občine. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 117

Prepoved poslovanja po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne velja le med Univerzo v Mariboru in med poslovnim subjektom Probatus, d.o.o., Bresternica, katerega ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru, temveč tudi med fakultetami (medicinsko in drugimi) Univerze v Mariboru, ki delujejo v njenem okviru, in med poslovnim subjektom Probatus d.o.o., ko gre za javna naročila, o katerih odloča upravni odbor Univerze in so financirana iz javnih sredstev, iz česar izhaja, da Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru pri javnih naročilih, financiranih iz javnih sredstev, ne sme poslovati s poslovnim subjektom Probatus d.o.o.. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 116

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo občine in hkrati (preko poslovnega subjekta, katerega zastopnik in lastnik je) tudi koordinator ter svetovalec pri izdelavi medobčinskega projekta na področju urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju reke Drave, predstavlja konflikt interesov. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 113

Opravljanje nalog generalnega direktorja Direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo in hkratno upravljanje gospodarske družbe s področja trgovanja z naftnimi derivati predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Nadaljujte z branjem