Pojasnila komisije

Pojasnilo številka 101

Med Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice in gospodarsko družbo Eko, d.o.o., Slovenske Konjice, ni podana omejitev poslovanja prek javnih naročil, zaradi česar gospodarska družba Eko, d.o.o., v smislu 28. člena ZPKor lahko posluje s Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 98

Člani poslovodstva družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in sicer generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva, nimajo statusa funkcionarjev v smislu 2.odstavka 3.člena ZPKor, zato zanje in za njihove družinske člane ne veljajo omejitve poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor. Enako velja tudi za svetovalce družbe Pošta Slovenija, d.o.o., oziroma njihove družinske člane. Za nadzorni organ in poslovodstvo družbe Pošta, d.o.o., pa veljajo omejitve poslovanja prek javnih naročil v smislu 2.in 3.odstavka 28.člena ZPKor, po katerem Pošta Slovenija, d.o.o., kot naročnik po predpisih o javnih naročilih ne sme poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je član poslovodstva ali član nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., ali njegov družinski član imetnik poslovnega oziroma upravljavskega deleža nad 20% ali pa član poslovodnega organa tega poslovnega subjekta. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 97

Župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, sme v delovnem razmerju opravljati dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, v katerih po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 96

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja občinskega svetnika, ki je hkrati lastnik oziroma solastnik poslovnega subjekta, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02). Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 94

Pogodba o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah je veljavna, če vrednost mesečnega naročila ne presega vrednosti 833.000 tolarjev, v nasprotnem primeru je pogodba v smislu 4. odstavka 28. člena ZPKor nična. Dovoljenje za oddajo javnega naročila lahko Komisija za preprečevanje korupcije izda občini v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 93

Funkcija nepoklicnega župana občine je združljiva s funkcijo direktorja javnega zavoda ali člana organa upravljanja javnega zavoda, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in s funkcijo člana nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri župan ne opravlja svoje funkcije. Funkciji nepoklicnega župana in opravljanje dejavnosti zastopanja v gospodarskem interesnem združenju sta medsebojno združljivi. Nadaljujte z branjem