Zaključne ugotovitve

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Neodzivnost v zvezi z odločitvami DZ, Ustavnega sodišča RS in drugih nadzornih institucij

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) v postopku zaradi kršitve etike in integritete javnega sektorja, uvedenem na podlagi 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu s 6. alinejo 2. odstavka 51. čl. Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Ur. l. RS, št. 24/2012) in na podlagi odločitve z dne 19. 9. 2019, sprejete na 33. seji senata v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika), izdaja Ugotovitve o konkretnem primeru in priporočila, ki jih v nadaljevanju objavlja.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete javnega sektorja pri javnem naročanju smetarskega vozila

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) na 24. seji dne 19. 7. 2018 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v povezavi z oddajo javnega naročila »Nakup in dobava smetarskega vozila«, ki jih v nadaljevanju objavlja skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe.

1. Ugotovitve komisije.pdf (OCR)

2. Izjasnitev obravnavane osebe.pdf (OCR)