Katere osebe niso zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?

–      občinski/mestni svetniki,

–      veleposlaniki,

–      komandir PP,

–      vodja službe ali sektorja,

–      konzularni funkcionarji in častni konzularni funkcionarji,

–      pomočniki direktorjev,

–      člani Državne volilne komisije (zavezanec je le direktor Državne volilne komisije),

–      člani regijskega razvojnega sveta,

–      strokovni direktor javnega zavoda,

–      oseba, zaposlena v javnem zavodu, ki zaradi začasne odsotnosti direktorja po pooblastilu izvaja nujne in neodložljive zadeve ter opravlja tekoče naloge,

–      člani sveta javnega zavoda,

–      člani strokovnega sveta javnega zavoda,

–      direktorji uradov kot posamezne notranje organizacijske enote in nimajo statusa uradnika na položaju

–      namestniki direktorjev,

–      namestniki generalnih direktorjev,

–      direktorji sodišč,

–      sodnik porotnik,

–      likvidacijski upravitelj,

–      poslovodna oseba gospodarske družbe, ustanovljene v tujini, katere večinski lastnik je gospodarska družba, v kateri ima država večinski delež,

–      ravnatelj notranje organizacijske enote, ki deluje v okviru javnega zavoda (v tem primeru je zavezanec le direktor javnega zavoda),

–      osebe, odgovorne za javna naročila, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila pod ocenjeno mejno vrednost 100.000 EUR brez DDV.

So pa seveda zgoraj navedene osebe lahko zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju le v primeru, če sodelujejo v postopkih javnih naročil kot osebe, odgovorna za javna naročila, tako, kot to določa 10. točka 4. člena ZIntPK.

Katere osebe niso zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?
Pomakni se na vrh