Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Lobiranje

Kaj so interesne organizacije?

”Interesne organizacije” so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja (13. točka 4. člena ZIntPK). Komisija poudarja, da za namene izvajanja določb ZIntPK s področja lobiranja pod interesno organizacijo uvršča tudi samostojnega podjetnika posameznika. Kot interesno organizacijo je[…]

Katere so dolžnosti lobirancev?

Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom šele po tem, ko so preverili, ali je lobist vpisan v register lobistov, razen izjem, ki jih določa ZIntPK. Lobiranec je dolžan ob stiku z lobistom ugotoviti status lobista, ker je od tega podatka v nadaljevanju odvisno ugotavljanje dovoljenosti lobiranja. Lobiranec ima dolžnost zahtevati od lobista, da se[…]

Kdo je lobiranec?

”Lobiranci” so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih, Banki Slovenije, organih in upravi lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov, drugih splošnih aktov in odločitev iz 14. točke 4. člena ZIntPK, s katerimi z namenom lobiranja komunicira lobist (16. točka 4. člena ZIntPK).  ZIntPK kot[…]

Ali lahko Komisija lobista izbriše iz registra?

Komisija lobista lahko izbriše iz registra, če: ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je bil vpisan v register, lažni, je bil lobist zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zapora, ugotovi, da lobist ne izpolnjuje več pogojev za vpis[…]

Kako pogosto morajo lobisti Komisiji poročati o svojem delu in kaj poročajo?

Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer: do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije. V poročilu mora lobist navesti naslednje podatke: davčno številko, podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral, podatke o višini plačila, ki ga[…]

Ali Komisija objavi vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?

V javno dostopnem registru registriranih lobistov v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Komisija, so objavljeni le naslednji podatki: osebno ime lobista, davčna številka lobista, naslov, kamor želi lobist prejemati obvestila in vabila iz drugega odstavka 67. člena ZIntPK, firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali interesne organizacije, če je lobist pri teh[…]

Želim postati lobist. Katere pogoje moram izpolnjevati?

V register lobistov se lahko vpiše vsaka polnoletna oseba, ki ni zaposlena v javnem sektorju in ji ni bila odvzeta poslovna sposobnost ter ni bila zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na več kot šest mesecev zapora. POZOR! Funkcionar ne sme opravljati dejavnosti lobiranja pred pretekom dveh[…]

Katere so dolžnosti lobista?

Registrirani lobist se mora vpisati v register lobistov ter sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so navedeni v registru, najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe. Lobist mora Komisiji tudi pisno poročati o svojem delu, in sicer: do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije. Lobist (ne glede[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar