Katalog informacij javnega značaja

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja*uporaba obrazca ni obvezna

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, Ljubljana

Odgovorna oseba za katalog: dr. Robert Šumi, predsednik organa

Datum objave kataloga oziroma zadnje spremembe: Katalog je bil na spletno stran vnesen leta 2004, nazadnje pa spremenjen  2. 2. 2021.

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram je dostopen tukaj

Seznam notranjih organizacijskih enot Komisije za preprečevanje korupcije:

Urad Komisije 
Vodja: Breda Demšar Petretič, mag.
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Služba za nadzor
Vodja: Katja Mihelič Sušnik
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Služba za preventivo
Vodja: mag. Vita Habjan Barborič
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Milena Podjed Fabjančič,
Višji svetnik za pravna vprašanja, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5538
Albert Nabernik,
Pomočnik vodje Službe za nadzor , e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 8476
mag. Sonja Jelen,
Svetnik za preventivo, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5708
Gregor Pirjevec,
Svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5716
mag. Martina Vodušek,
Nadzornik svetnik, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5703
Jana Lesnik,
Višji svetovalec za preventivo III, e-mail, naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. št. (01) 400 5545

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Komisija za preprečevanje korupcije sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja preprečevanja korupcije, daje pobude za spremembe in dopolnitve predpisov ter mnenja k predlogom zakonov ter ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov.

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letna poročila o delu
Letna poročila o delu Komisije za preprečevanje korupcije

Načelna mnenja
Načelna mnenja Komisije za preprečevanje korupcije po ZPKor
Načelna mnenja Komisije za preprečevanje korupcije po ZIntPK

Pojasnila
Pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije

Mnenja
Mnenja Komisije za preprečevanje korupcije

Stališča
Stališča Komisije za preprečevanje korupcije

Zaključne ugotovitve
Zaključne ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Upravni postopki:

 • izdaja dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule,
 • izdaja dovoljenja funkcionarju za opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka,
 • izdaja odločbe o prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali postavitvi pogojev in omejitev, ki jih mora funkcionar spoštovati pri opravljanju te dejavnosti,
 • izdaja odločbe o preklicu dovoljenja, če Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi, da funkcionar ne spoštuje pogojev in omejitev iz določbe po tretjem ali četrtem odstavku 26. člena ZIntPK ali opravlja poklicno ali drugo dejavnost na   način, ki vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije,
 • izdaja odločbe, da določeno darilo, dano funkcionarju, postane last Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo,
 • odloča o prenosu daril v last Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma o dolžnosti vplačila vrednosti darila v državni oziroma občinski proračun s strani funkcionarja,
 • odloča o odvzemu sprejetega darila funkcionarju, ki presega znesek, določen z ZIntPK, ali ki je ali bi lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije,
 • odloča o obstoju nasprotja interesov po pisnem obvestilu uradne osebe, ki nima predstojnika,
 • odloča o znižanju plače oziroma nadomestila plače zavezanca zaradi zavrnitve sporočanja podatkov o funkcijah, dejavnostih, premoženju in dohodkih v skladu z zakonom,
 • vpis lobista v register lobistov (registracija lobista) in vpis spremembe podatkov lobista (spremembe podatkov v registru lobistov),
 • izbris lobista iz registra lobistov (izbris lobista),
 • izrekanje upravnih sankcij na podlagi 73. in 74. člena ZIntPK,
 • izdaja sklepa in odredbe iz drugega odstavka 47. člena ZIntPK, na podlagi katerega mora zavezanec v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije izdelati, uresničiti ali dopolniti načrt integritete,
 • postopki na podlagi zahtev prosilcev za dostop do informacij javnega značaja ali v zvezi s ponovno uporabo informacij javnega značaja,
 • postopki na podlagi Zakona o medijih,
 • odločanje o vlogah posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
 • zastopanje Komisije za preprečevanje korupcije v upravnih sporih.

Prekrškovni postopki:

 • izvajanje nadzora nad izvajanjem ZIntPK,
 • vodenje prekrškovnih postopkov na podlagi ZIntPK.

Drugi postopki po ZIntPK:

 • postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitev poslovanja, lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitve etike in integritete javnega sektorja skladno z ZIntPK, postopke s področja nezdružljivosti funkcij s članstvom in dejavnostmi, prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril, zahteve neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, kršitve uporabe protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja lastniške strukture ponudnika, postopke s področja nadzora nad premoženjskim stanjem, postopke v zvezi z zaščito prijaviteljev, načrti integritete, izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje resolucije in druge postopke skladno z ZIntPK in Poslovnikom Komisije za preprečevanje korupcije, ki niso upravni postopki;

Senat komisije sprejema zlasti naslednje odločitve:

 • sprejema sistemska načelnega mnenja, načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru ter stališča, priporočila, opozorila ali pojasnila, povezanih z ugotavljanjem koruptivnih ravnanj po ZIntPK ter posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj, z uveljavljanjem predpisov o nasprotju interesov, z uporabo protikorupcijske klavzule, z omejitvami poslovanja, sprejemanjem daril, lobiranjem, krepitvijo etike in integritete ter z drugimi nalogami in pristojnostmi komisije,
 • sprejema sistemska pojasnila o posameznih institutih, ki jih ureja ZIntPK,
 • izdaja sklepe za izvedbo ukrepov in metod po ZIntPK v obliki sistemskega ali tematskega nadzora v subjektih javnega sektorja in o sprejemu poročila o nadzoru,
 • odloča o prijavah neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja, in sicer na podlagi ocene dejanskega stanja po potrebi izda ustrezna navodila za ravnanje in ukrene, kar je potrebno, da se preprečijo nezakonite ali neetične zahteve ter nastanek škodljivih posledic,
 • nudi pomoč dobrovernemu prijavitelju pri ugotavljanju vzročne zveze med škodljivimi posledicami in povračilnimi ukrepi,
 • izdaja opozorila funkcionarju o nezdružljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti z njegovo funkcijo in o nezdružljivosti njegove funkcije s članstvom in dejavnostjo v organih pravnih oseb,
 • vodi postopke ocene nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti,
 • odloča o obstoju nasprotja interesov pri uradnih ravnanjih uradnih oseb, ki nimajo predstojnika,
 • poziva k uveljavljanju ničnosti pogodb, sklenjenih v nasprotju z določbami ZIntPK, vezano na omejitve poslovanja, protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja, ter drugih ukrepih v zvezi s tem.

Zakonodajni postopki:

 • podajanje predlogov za sprejem ali spremembo predpisov ter usmeritve glede načina izvrševanja ukrepov iz resolucije in načrtov za njeno uresničevanje,
 • podajanje mnenj k predlogom zakonov in ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi,
 • podaja pobud državnemu zboru ali vladi za spremembe zakonov ali drugih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanje korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc je dostopen na povezavi.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk:

Metapodatkovni opis javnih evidenc iz  točke 2 f)  tega kataloga  in seznam drugih informatiziranih zbirk iz točke 2 g)  tega kataloga je dostopen na tej povezavi.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta: Katalog informacij javnega značaja

Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, na naslovu Dunajska cesta 56, Ljubljana, vsak delavnik od 8.30 do 15.00 ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

4. STROŠKOVNIK

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – 16., 17. in 18. člen.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Področje lobiranja

Področje korupcije in področje notranje revizije poslovanja

 

Letna poročila – ZDIJZ