Prejeta darila

Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, morajo Komisiji za preprečevanje korupcije skladno z 32. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije najkasneje do 31. 3. tekočega leta posredovati kopije teh seznamov.
Komisiji je treba sporočiti podatke o darilih, ki jih prejmejo funkcionarji ali njihovi družinski člani, ter o darilih, ki jih prejmejo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil kot institucije, katerih vrednost presega 25 evrov. V seznam daril, ki se sporoča komisiji, se ne vpisujejo darila, ki so jih prejeli javni uslužbenci ali drugi zaposleni, ki nimajo statusa funkcionarja. Organi, pri katerih ne delujejo funkcionarji, so dolžni komisiji poročati le podatke o darilih, ki jih prejmejo kot institucije.

Obrazci:

  • Obrazec za prijavo prejetih daril: ta obrazec je namenjen organom, ki morajo podatke o prejetih darilih sporočiti komisiji. V obrazec organ vnese podatke o darilu, ki ga je prejel funkcionar ali njegov družinski član oziroma o darilu, ki ga je prejel državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila kot institucija. Komisiji organ omenjeni obrazec posreduje najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, lahko pa se vnos daril izvaja tudi sproti in tako organ izpolnjene elektronske obrazce komisiji pošilja že tekom leta.
  • Obrazec za evidentiranje prejetega darila funkcionarja: s tem obrazcem funkcionarji o prejemu darila obvestijo organ, kjer opravljajo funkcijo. Obrazec torej služi organu za pridobivanje podatkov o prejetih darilih funkcionarjev, zato se tega obrazca ne pošilja komisiji.

Navodila: