Pojasnila

Nezdružljivost funkcije funkcionarjev z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prepoved članstva in dejavnosti, ki jo ZIntPK uveljavlja v nekoliko različnem obsegu za poklicne in nepoklicne funkcionarje, sodita med ukrepe za preprečevanje korupcije in preprečevanje nasprotja interesov, katerih namen je v zagotovitvi neodvisnega izpolnjevanja ustavno in zakonsko določenih funkcij. Komisija vseskozi od uveljavitve ZIntPK prejema številna vprašanja v zvezi s tema institutoma, zato je pristopila k oblikovanju pojasnila s sistemsko predstavitvijo zakonskih določb, ki ju urejajo. Pojasnilo na abstraktni ravni vsebuje enovito in sistemsko predstavitev institutov nezdružljivosti funkcije poklicnih funkcionarjev z opravljanjem pridobitne dejavnosti ter prepovedi članstva in dejavnosti poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev v organih zastopanja, upravljanja in nadzora pravnih oseb.

Spodnje pojasnilo je komisija sprejela zaradi poenotenja prakse pri izvajanju nove ureditve, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: novela ZIntPK-B) glede omejitev in izjem na področju dodatnega dela, ki ga izvajajo poklicni funkcionarji na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem, umetniškem in kulturnem področju.

Komisija je v zvezi s prehodno določbo 83. člena ZIntPK, ki se nanaša na nepoklicne župane in podžupane, sprejela spodnje pojasnilo.