Obrazec za prijavo korupcije

Vrsta prijave:

ŽELIM PRIJAVITI KORUPTIVNO RAVNANJE / Prijavo lahko vložite, kadar menite, da je določeno ravnanje koruptivno. Zelo posplošeno rečeno je koruptivno ravnanje vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega, ali vsaka pobuda takega ravnanja.

ŽELIM PRIJAVITI KRŠITEV GLEDE PROTIKORUPCIJSKE KLAVZULE / Menite, da pogodba, ki jo sklepa organ ali organizacija javnega sektorja ter se nanaša na nakup blaga, storitev ali izvedbo del v vrednosti nad 10.000 EUR, ne vsebuje protikorupcijske klavzule.

ŽELIM PRIJAVITI NEZAKONITO ALI NEETIČNO ZAHTEVO/ Ste uradna oseba in iz utemeljenih razlogov menite, da se od vas zahteva nezakonito ali neetično ravnanje ali se s tem namenom nad vami izvaja psihično ali fizično nasilje (mobing), pa se pristojna oseba za obravnavo takšnih ravnanj pri vašem delodajalcu na vašo prijavo ni odzvala, takšne osebe nimate ali pa takšno ravnanje izvaja pristojna oseba sama.

ŽELIM PRIJAVITI KRŠITEV GLEDE NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ / Menite, da funkcionar v zakonitem roku ne preneha opravljati dejavnosti, članstva ali funkcije, ki po določbah ZInPK ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije.

ŽELIM PRIJAVITI KRŠITEV OMEJITEV SPREJEMA DARIL / Menite, da je posamezen funkcionar sprejel darilo v nasprotju z določbami ZIntPK o prepovedi in omejitvah sprejemanja daril funkcionarjev ali da je pridobival koristi, ki so ali bi lahko vplivale na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije?

ŽELIM PRIJAVITI KRŠITEV OMEJITVE POSLOVANJA / Menite, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne upošteva določb ZIntPK glede omejitev poslovanja.

ŽELIM PRIJAVITI NASPROTJE INTERESOV / Menite, da je pri uradnih ravnanjih uradnih oseb obstajalo nasprotje interesov?

ŽELIM PRIJAVITI KRŠITEV GLEDE PRIJAVE PREMOŽENJA / Menite, da sporočeno premoženjsko stanje zavezanca odstopa od dejanskega, da zavezanec svoje premoženje oz. dohodke zaradi izogibanja nadzoru po določbah ZIntPK prenaša na družinske člane ali da se je premoženje zavezanca nesorazmerno povečalo glede na njegove dohodke iz upravljanja funkcije ali dejavnosti.

ŽELIM PRIJAVITI KRŠITEV S PODROČJA LOBIRANJA / Menite, da dejavnost lobiranja opravlja oseba, ki za to ne izpolnjuje pogojev? Menite, da je pri lobirancu nastalo nasprotje interesov zaradi stika z določenim lobistom? Menite, da lobist izvaja prepovedana ravnanja?

Priložite lahko enega ali več dokumentov (PDF, DOC ali DOCX):