Transparentnost

Transparentnost delovanja države in lokalnih skupnosti povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za sprejete odločitve in smotrno ter učinkovito porabo javnih sredstev. Javna dostopnost informacij omogoča bolj argumentirano razpravo o zadevah javnega pomena, zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem.

Komisija za preprečevanje korupcije je zato zasnovala projekt Transparentnost, namenjen splošni javnosti, medijem, stroki in različnim nadzornim organom. Projekt pričenjamo s tremi storitvami, ki jih bomo v prihodnosti nadgrajevali z novimi vsebinami.

JAVNE EVIDENCE Z ODPRTIMI PODATKI, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA: