Sodelovanje med organi

Podatki o evidencah

 

Zap. št. ORGAN PODATKI O EVIDENCAH
1. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO / (ni podatka)
2. POLICIJA Evidenca kaznivih dejanj
Evidenca iskanih oseb
3. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Ni posebnih evidenc za navedeno področje dela
4. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO Kazenska evidenca
5. DAVČNA UPRAVA RS Evidenca davčnega nadzora (inšpekcija)
Evidenca davčnih preiskav
6. CARINSKA UPRAVA RS

(Zaradi združitve z DURS 1. 7. 2013, bodo te podatke zaradi sprememb pravne podlage naknadno popravili)

Evidenca pisnih carinskih deklaracij
Evidenca o kršitvah carinskih, trošarinskih in drugih predpisov za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba
Evidenca pridobljenih in posredovanih informacij
Evidenca carinskih, trošarinskih in okoljskih davčnih kontrol, carinskih preiskav ter inšpekcijskih nadzorov
7. MINISTRSTVO ZA FINANCE / (obveščajo, da ne vodijo tovrstnih evidenc)
8. URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA Evidenca podatkov o osebah in transakcijah iz 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih posredujejo organizacije iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (gotovinske transakcije, sumljive transakcije)
Evidenca podatkov o strankah in transakcijah v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih uradu sporočajo odvetniki, odvetniške družbe in notarji
Evidenca obvestil in informacij iz 61. in 62. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Evidenca o kaznivih dejanjih in prekrških iz 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
9. JAVNA AGENCIJA ZA VARSTVO KONKURENCE (Obveščajo, da so z delom pričeli šele 1. 1. 2013 in bodo takoj ko bo mogoče vzpostavili potrebne evidence in jih posredovali)
10. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov
Register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (družbe za upravljanje, krovni skladi s podskladi, vzajemni skladi in investicijske družbe)
Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov
11. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja
Evidenca zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK