Sodelovanje med organi

Sporazumi

 

Zap. št. ORGAN VRSTA SPORAZUMA BESEDILO SPORAZUMA (ime.pdf)
1. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO / (ni sklenjenih sporazumov)
2. POLICIJA dvostranski Sporazum_Policija_ATVP_20-6-2003
dvostranski Sporazum_CURS_Policija_12-3-2008
dvostranski Sporazum_Policija_UPPD_18-12-2009
večstranski Sporazum_KPK_MNZ_Policija_inspektorat_ 6-1-2010
dvostranski Sporazum_DURS_Policija_24-9-2010
dvostranski Dogovor_AJPES_Policija_17-12-2010
3. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE / (ni sklenjenih sporazumov)
4. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO / (ni sklenjenih sporazumov)
5. DAVČNA UPRAVA RS dvostranski Sporazum_DURS_Policija_24-9-2010
6. CARINSKA UPRAVA RS

 

dvostranski Sporazum_CURS_Policija_12-3-2008
Dogovor_CURS-SZeleznice_sodel_v_boju_proti_goljufijam
Memorandum_DHL_CURS
Dogovor_CURS_Global_Refund_15-10-2003
Dogovor_Posta Slovenije_CURS
Sporazum_CURS_IRSKGH_5-9-2007
7. MINISTRSTVO ZA FINANCE / / (ni sklenjenih sporazumov)
8. URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA dvostranski Sporazum_Policija_UPPD_18-12-2009
dvostranski Protokol_UPPD_Policija_18-12-2009
9. JAVNA AGENCIJA ZA VARSTVO KONKURENCE / (Obveščajo, da so z delom pričeli šele 1.1.2013 in bodo takoj ko bo mogoče vzpostavili potrebne evidence in jih posredovali. Prav tako bodo čim prej aktivno pristopili k sklenitvi sporazumov oz. dogovorov)
10. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV dvostranski Sporazum_DURS_ATVP_10-7-2009
dvostranski Dogovor_ATVP_DURS_8-7-2009
dvostranski Sporazum_ATVP_UPPD_30-6-2010
dvostranski Sporazum_Banka Slovenije_ATVP_6-12-2011
dvostranski Sporazum_Policija_ATVP_20-6-2003
11. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE večstranski Sporazum_KPK_MNZ_Policija_inspektorat_6-1-2010
dvostranski Sporazum_KPK_Javna_agencija_za_javno_narocanje_19-7-2011
dvostranski Sporazum_UPJ_KPK_3-5-2011
mednarodni Memorandum_UNDP_Bratislava_KPK_14-1-2008
mednarodni Memorandum_Romunija_KPK_17-10-2008
mednarodni Memorandum_OGE_KPK_12-4-2005
mednarodni Memorandum_KPK_Komisija_Hrvaska_9-9-2011
mednarodni Memorandum_KPK_DACI_Crna_Gora_29-4-2008
mednarodni Memorandum_Komisija_Crna_Gora_KPK_29-4-2007
mednarodni Memorandum_KPK_Albanija_29-5-2009

 

 

Podatki o evidencah

 

Zap. št. ORGAN PODATKI O EVIDENCAH
1. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO / (ni podatka)
2. POLICIJA Evidenca kaznivih dejanj
Evidenca iskanih oseb
3. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Ni posebnih evidenc za navedeno področje dela
4. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO Kazenska evidenca
5. DAVČNA UPRAVA RS Evidenca davčnega nadzora (inšpekcija)
Evidenca davčnih preiskav
6. CARINSKA UPRAVA RS

(Zaradi združitve z DURS 1. 7. 2013, bodo te podatke zaradi sprememb pravne podlage naknadno popravili)

Evidenca pisnih carinskih deklaracij
Evidenca o kršitvah carinskih, trošarinskih in drugih predpisov za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba
Evidenca pridobljenih in posredovanih informacij
Evidenca carinskih, trošarinskih in okoljskih davčnih kontrol, carinskih preiskav ter inšpekcijskih nadzorov
7. MINISTRSTVO ZA FINANCE / (obveščajo, da ne vodijo tovrstnih evidenc)
8. URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA Evidenca podatkov o osebah in transakcijah iz 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih posredujejo organizacije iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (gotovinske transakcije, sumljive transakcije)
Evidenca podatkov o strankah in transakcijah v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih uradu sporočajo odvetniki, odvetniške družbe in notarji
Evidenca obvestil in informacij iz 61. in 62. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Evidenca o kaznivih dejanjih in prekrških iz 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
9. JAVNA AGENCIJA ZA VARSTVO KONKURENCE (Obveščajo, da so z delom pričeli šele 1. 1. 2013 in bodo takoj ko bo mogoče vzpostavili potrebne evidence in jih posredovali)
10. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov
Register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (družbe za upravljanje, krovni skladi s podskladi, vzajemni skladi in investicijske družbe)
Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov
11. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja
Evidenca zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK