Arhivi

Ali so člani sodnega sveta zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?

Izmed članov sodnega sveta so zavezanci za sporočanje podatkov premoženjskem stanju le sodniki, in sicer iz naslova opravljanja sodniške funkcije (6. točka 4. člena ZIntPK). Ostali člani sodnega sveta (univerzitetni profesorji prava, odvetniki in drugi pravniki) niso zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju.

Na kakšen način je treba poročati o premoženjskem stanju v primeru, da zavezanec na transakcijski račun prejema plačo in tudi druga nakazila, stanje na računu pa se, tudi zaradi tekoče porabe, neprestano spreminja?

2. odstavek 43. člena ZIntPK določa, da mora zavezanec vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva iz osme in devete alineje prvega odstavka 42. člena in vsako spremembo v premoženjskem stanju iz enajste do sedemnajste alineje prvega odstavka 42. člena, ki presega 10.000 eurov, sporočiti komisiji do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Kadar v koledarskem letu na posamezen račun prejmete posamično nakazilo, ki preseže vrednost 10.000 EUR, ki ne izvirajo iz plač, drugih prihodkov iz delovnega razmerja, avtorskih pogodb in drugih osnov, ki so razvidne iz dohodninske odločbe, je treba to prijaviti kot spremembo premoženjskega stanja. Upoštevati je torej treba vsako transakcijo, ki preseže 10.000 EUR, npr. morebitne pologe gotovine, nakazila od družinskih članov ali drugih oseb, ki ne pomenijo plačila za davčno prijavljeno delo, izplačila sodno priznanih odškodnin ipd., ki se nato prijavi v točki 6 obrazca za prijavo sprememb premoženjskega stanja.

V primeru, ko pride na transakcijskem računu do sprememb denarnih sredstev le zaradi dohodkov, ki so razvidni iz dohodninske odločbe, tega ni potrebno poročati kot spremembe v premoženjskem stanju. Seveda pa je to zaželeno iz samega razloga nadzora nad premoženjskim stanjem, ki ga komisija opravlja v okviru svojih pristojnosti.

Zavezanec je do 31. januarja sporočil spremembo premoženjskega stanja, in sicer kredit, ki ga je najel v preteklem letu. Ali je potrebno vsako leto do 31. januarja poročati o spremembah premoženjskega stanja, glede na to, da se višina kredita stalno spreminja?

V skladu z drugim odstavkom 43. člena ZIntPK morajo zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila in uradnikov Državne revizijske komisije) sporočiti spremembe premoženjskega stanja glede dolga do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto le, če je bil v preteklem letu dolg odplačan v višini več kot 10.000 EUR.

Ali so prokuristi in člani organov nadzora zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?

Prokuristi in člani organov nadzora so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja, če gre za prokuriste SDH in člane nadzornega sveta SDH ali za člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, v skladu z 62. členom Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1), ki je stopil v veljavo dne 26. 4. 2014.

Če pa gre za prokuriste in člane organov nadzora družb, v katerih SDH nima večinskega deleža ali prevladujočega vpliva, so navedene osebe lahko zavezanci za poročanje premoženjskega stanja le, če opravljajo še naloge oseb, odgovornih za javna naročila, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK (seveda samo, če gre za javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti).

Ali je potrebno v elektronske obrazce za poročanje o premoženjskem stanju vse nepremičnine ročno vnesti ali se lahko obrazcu priloži izpisek nepremičnin, ki ga izda GURS?

Komisija lahko na podlagi drugega odstavka 42. člena ZIntPK pridobi podatke iz uradnih evidenc le zaradi preverb resničnosti navedb zavezanca, zato je obveznost poročanja premoženjskega stanja mogoče izpolniti samo z vpisom podatkov v elektronski obrazec, ki se nahaja na spletni strani komisije, www.kpk-rs.si. Za pravilno obdelavo podatkov, obrazca ni mogoče izpolniti tako, da kot prilogo posredujete izpisek nepremičnin iz GURS-a ali zemljiške knjige, temveč je potrebno vse nepremičnine, katerih lastnik ste, ročno vnesti v obrazec za prijavo premoženjskega stanja.

Podžupan v novem mandatnem obdobju nastopi funkcijo župana. Kakšne so njegove obveznosti glede poročanja premoženjskega stanja? Kakšne so v tem primeru obveznosti občine kot organa glede sporočanja seznamov zavezancev?

V primeru prehoda iz ene funkcije na drugo (kjer gre za neprekinjeno spremembo funkcije ali pa je prekinitev krajša od enega meseca) zavezancu ni potrebno ponovno poročati premoženjskega stanja v celoti, temveč je potrebno do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto sporočiti spremembo funkcije na Obrazcu za prijavo sprememb premoženjskega stanja, in sicer pod točko 2 tega obrazca.

Občina kot organ mora v primeru, ko gre za nastop novega (ponovnega) mandata zavezanca, sporočiti datum prenehanja mandata posameznega zavezanca in datum nastopa novega mandata zavezanca v 30 dneh, na Obrazcu za prijavo posameznika v seznam zavezancev/Obrazcu za odjavo posameznika iz seznama zavezancev.