Ali je lahko član nadzornega odbora občine hkrati tudi član skupščine javnega podjetja, katerega občina je tudi ustanoviteljica.

Sporočamo vam, da se določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost opravljanja funkcije, uporabljajo samo za funkcionarje, ki so opredeljeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. Iz povezave te določbe z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju: ZLS) izhaja, so občinski funkcionarji župan, podžupan in občinski svetniki.
Član nadzornega odbora občine skladno z določbami ZIntPK nima statusa funkcionarja, prav tako tudi ne član skupščine javnega podjetja, zato ZIntPK hkratnega opravljanja teh dveh dejavnosti oziroma položajev ne prepoveduje. To pa ne pomeni, da takih omejitev ni v drugi zakonodaji – nezdružljivost za člane nadzornih odborov občine ureja že omenjeni ZLS, ki ga je pristojna tolmačiti Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, zato prosimo da se s svojim vprašanjem obrnete na to službo.

(odgovor z dne 3.2.2012, pod spisovno št. 06240-1/2012-11)