Ali je lahko predsednik nadzornega odbora občine oseba, ki je med mandatom nadzornika postala direktor občinske uprave sosednje občine s katero imate skupno javno komunalno podjetje in del skupne občinske uprave?

Sporočamo vam, da se določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost opravljanja funkcije, uporabljajo samo za funkcionarje, ki so opredeljeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. Iz povezave te določbe z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju: ZLS) izhaja, so občinski funkcionarji župan, podžupan in občinski svetniki.
Predsednik nadzornega odbora občine skladno z določbami ZIntPK nima statusa funkcionarja, prav tako tudi ne direktor občinske uprave, zato ZIntPK hkratnega opravljanja teh dveh dejavnosti oziroma položajev ne prepoveduje. To pa ne pomeni, da takih omejitev ni v drugi zakonodaji – nezdružljivost za člane nadzornih odborov občine ureja že omenjeni ZLS, ki ga je pristojno tolmačiti Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (bivša Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko), zato prosimo da se s svojim vprašanjem obrnete na pristojno ministrstvo.

(odgovor z dne 5.4.2012 št. 06240-1/2012,52)