Do kdaj je potrebno Komisiji za preprečevanje korupcije oddati poročilo o prejetih in podarjenih darilih župana mestne občine?

Sporočamo vam, da določbe ZIntPK o prepovedi, omejitvah sprejemanja in poročanja prejetih daril zavezujejo funkcionarje, državne organe, lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil, pri čemer morajo funkcionarji o prejetih darilih poročati organu, pri katerem opravljajo funkcijo, organ pa Komisiji za preprečevanje korupcije.
32. člen ZIntPK določa, da državni organi in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, kopije teh seznamov za preteklo leto posredujejo Komisiji za preprečevanje korupcije do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Na seznam se vpisujejo darila, ki presegajo vrednost 25 evrov.
Opozarjamo tudi, da je po določbah ZIntPK treba voditi sezname daril, prejetih s strani občinskih funkcionarjev in tudi sezname daril, ki jih prejme občina kot organ, kar pomeni, da je potrebno uvrstiti na seznam in Komisiji sporočiti tako darila, ki jih prejmejo občinski funkcionarji kot tudi darila, ki jih prejme občina kot organ.

(odgovor z dne 6.2.2012 št. 06271-1/2012-3)