Funkcionarji v Uradu predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju: UPRS) ob obiskih dobijo tudi protokolarna darila, ki se (če postanejo last RS) hranijo v UPRS. Trenutno ste v fazi dogovarjanja z Muzejem novejše zgodovine, da bi jim predali darila, ki jih je v svojem mandatu prejel pokojni dr. Drnovšek (vi primernih prostorov za hrambo ali razstavo nimate). Vendar v Muzeju pravijo, da oni eksponatov (daril) ne smejo več jemati v hrambo, temveč jih prevzamejo zgolj in samo, če se na njih prenese tudi lastninska pravica na teh darilih. Zanima vas, kako na Komisiji tolmačimo prvi odstavek 6. člena Pravilnika o načinu razpolaganja z darili in ali še velja. Ali je razpolaganje s temi darili na način iz tega člena dopusten (“način razpolaganja določi predstojnik”…) oziroma kaj to v praksi pomeni?

Komisija je pri svojem odgovoru izhajala iz določb ZIntPK in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 53/2010 in spremembe 73/2010; v nadaljevanju: Pravilnik), ki še vedno velja. Omenjeni Pravilnik v prvem odstavku 6. člena določa, da način razpolaganja z darilom, ki je postalo last države, določi predstojnik organa, v katerem funkcionar, ki je sprejel darilo, opravlja funkcijo. To v praksi dejansko pomeni, da je predstojnik organa tisti, ki odloča, kako bo organ razpolagal z darili, glede na naravo daril in upoštevaje določbe drugih veljavnih predpisov, za razlago katerih pa komisija ni pristojna.
V luči opisanih okoliščin, da torej na UPRS ni primernih prostorov za hrambo ali razstavo daril, ter da bi darila izročili v last Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki je osrednja državna ustanova, ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje in razstavlja premično in živo dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje, Komisija ocenjuje je da tovrstna izročitev daril v skladu z ZIntPK in Pravilnikom dopustna.
Hkrati bi vam svetovali, da pred prenosom daril v last muzeja sprejmete interni akt in v njem določite način ravnanja oziroma razpolaganja s protokolarnimi darili, vključno s kriteriji za izbor daril, ki ostanejo na UPRS oziroma ki jih boste izročili drugim (neprofitnim) državnim oziroma javnim institucijam. Predlagamo, da pri tem postopate na transparenten način, tako da darila izročite več javnim institucijam, v kolikor ne gre za zbirke, oziroma na način, da zainteresiranim institucijam ponudite možnost, da se javijo za sprejem daril, nato pa jih izročite instituciji/institucijam, izbranim na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Z izdajo navodila boste tudi poenotili postopke v zvezi z ravnanjem z darili, ki bodo postala last vašega organa, kar bo po oceni Komisije pripomoglo k transparentnosti delovanja vašega organa.

(odgovor z dne 22.2.2012 št. 06271/2012,8)