Predložili ste pisno opozorilo delodajalca glede izpolnjevanja obveznosti in možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve zaradi nedovoljenega sprejema darila delavke, učiteljice na osnovni šoli s strani staršev učenca. V opozorilu je navedeno, da je delavka ravnala neskladno z ZIntPK in načrtom integritete. Zanima vas, ali ste res kršili ZIntPK v delu, ki se naša na sprejemanje daril javnih uslužbencev.

Sporočamo vam, da ZIntPK ureja prepoved in omejitve sprejemanja daril le za funkcionarje (to so skladno z 6. točko 4. člena ZIntPK poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in občinah, evropski poslanci, generalni sekretar vlade, drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, generalni sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler prejemajo nadomestilo plače v skladu z zakonom, ter funkcionarji Banke Slovenije) ter državne organe, organe lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil.
Za javne uslužbence je ureditev glede sprejemanja daril vsebovana v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in na njegovi podlagi sprejeti Uredbi o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Javni uslužbenec je torej dolžan pri sprejemu daril spoštovati ZJU in Uredbo ter določbe internih aktov delodajalca, če urejajo to materijo in je bil delavec z njimi ustrezno seznanjen.
Komisija za preprečevanje ni pristojna za presojo (ne)dovoljenosti sprejema darila učitelja, ki ima status javnega uslužbenca, saj so njene pristojnosti omejene na nadzor nad spoštovanjem določb ZIntPK, ki glede sprejemanja daril, kot pojasnjeno zgoraj, zavezuje le funkcionarje, ne pa tudi javnih uslužbencev.
Za tolmačenje in razlago ZJU je pristojno Ministrstvo za javno upravo, zato prosimo, da morebitna podrobnejša vprašanja v zvezi s tem naslovite na to ministrstvo.

(odgovor z dne 10.8.2011 št. 001-1/2011-702)