Pojavlja se vam vprašanje v zvezi s članstvom v različnih komisijah, ki so posvetovalni organ župana pri delitvi proračunskih sredstev. Sprašujete, ali Komisijo za šport, ki jo imenuje župan, sestavljajo tudi člani športnih društev, ki se prijavljajo na razpis za dodelitev sofinanciranja, glede na peti odstavek 218. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna in tretji odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določata prepoved članstva zaradi kolizije interesov oziroma izločitev iz odločanja. Komisijo sprašujete za mnenje o sestavi Komisije za šport.

35. člen ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja v tretjem odstavku določa, da prepoved poslovanja v obsegu iz prvega odstavka tega člena ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena (sem sodijo javna naročila, koncesije in sklepanje javno-zasebnega partnerstva) pod pogojem, da so dosledno spoštovane določbe tega in drugega zakona o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.
Iz navedene določbe je razvidno, da tretji odstavek 35. člena, ki določa obvezno izločitev predstavnikov subjektov (športnih društev), ki so udeleženi kot poslovodje, zakoniti zastopniki ali z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu iz postopka dodeljevanja sredstev, velja le v primeru, da so ti predstavniki društev hkrati tudi občinski funkcionarji (župan, podžupani ali člani občinskega sveta) ali njihovi družinski člani.
Če so člani občinske komisije, ki deli razpisana sredstva, hkrati člani društva, ki se prijavili na razpis za sredstva občine, niso pa občinski funkcionarji, pridejo zanje v poštev določbe ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, če imajo status uradne osebe. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog in se ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena ZIntPK sodijo funkcionarji, uradniki na položaju ali drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan osebni interes te osebe, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog.
Ob upoštevanju 10. točke 4. člena ZIntPK člani Komisije za šport (najverjetneje) niso uradne osebe. V takem primeru zakonska prepoved izogibanju nasprotju interesov zanje sicer izrecno ne velja; ne glede na odsotnost zakonske obveznosti izogibati se nasprotju interesov pa Komisija meni, da bi se tudi te osebe morale v primeru, ko se znajdejo v situaciji, ko so hkrati člani razpisne komisije in člani društva, ki kandidira za pridobitev sredstev (se pravi v nasprotju interesov), zaradi zmanjšanja korupcijskih tveganj in iz splošnih etičnih razlogov izogniti nasprotju interesov in se izločiti iz postopka razdeljevanja sredstev v delu, ki se nanaša na društvo, katerega predstavniki oziroma člani so.
Ker je komisija pristojna le za razlago določb ZIntPK, določb o prepovedi članstva članov športnih društev v Komisiji za šport, ki jih ureja Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ne moremo tolmačiti. Predlagamo vam, da se za razlago določb navedenega pravilnika obrnete na Ministrstvo za finance, ki je pravilnik izdalo.

(odgovor z dne 31.1.2012 06262-1/2012-15)