Izveden je bil razpis za dodelitev sredstev za obnovljive vire energije, na katerem je s svojim projektom kandidirala in bila izbrana pravna oseba (javna agencija), ki bo izvedla javno naročilo za dodelitev sredstev za obnovljive vire. Solastnik podjetja, ki bo predvidoma oddal ponudbo na javno naročilo, ki ga izvaja ta pravna oseba (naročilo je v fazi oddajanja ponudb), je bivši direktor naročnika in je bil direktor tudi v času, ko je naročnik kandidiral in bil izbran na razpisu vaše službe. Zanima vas, ali gre za nasprotje interesov in če da, kako to preprečiti.

Predpostavljamo, da postopek javnega naročila vodijo uradne osebe, kot jih definira ZIntPK. 10. točka 4. člena ZIntPK podrobneje določa, kdo so uradne osebe, ki so ves čas dolžne paziti na morebitno nasprotje interesov; to so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. ZIntPK v 12. točki 4. člena opredeljuje nasprotje interesov kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. V smislu 37. člena ZIntPK mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne in svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Pri nasprotju interesov je potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera, ki lahko kažejo na to, da bo uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravljala svoje javne naloge.
Komisija ocenjuje, da sama prijava podjetja kot ponudnika v postopku javnega naročanja še ne pomeni nasprotja interesov, tudi če to dejansko pomeni, da bivši direktor naročnika/sedanji solastnik potencialnega ponudnika razpolaga z več informacijami zaradi svoje pretekle angažiranosti na strani naročnika.
Glede na to, da gre za bivšega direktorja naročnika, ki sedaj deluje v zasebni sferi, kot solastnik poslovnega subjekta, ta oseba v postopku javnega naročanja ne izvaja javnih nalog, saj – kot izhaja iz vašega vprašanja –ni več povezan z naročnikom, zaradi česar v povezavi s to osebo ne moremo govoriti o nasprotju interesov po ZIntPK; seveda pa se mora ta oseba vzdržati vsakršnega (formalnega ali neformalnega) vpliva na bivše sodelavce (podrejene), ki bodo odločali o oddaji javnega naročila.
Na morebitno nasprotje interesov pa morajo biti v tem primeru pozorne uradne osebe naročnika, ki bodo odločale o oddaji javnega naročila in ki so bile nekoč podrejene sedanjemu solastniku enega od ponudnikov – če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi te uradne osebe utegnile ravnati pristransko oziroma dati prednost podjetju, s katerim je povezan njihov bivši nadrejeni, se morajo iz postopka odločanja o oddaji javnega naročila izločiti.

(odgovor z dne 24.4.2012 št. 06262-1/2012,73)