Navajate, da morate v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda v vašem zavodu imenovati nov svet zavoda, ker dosedanjim članom sveta zavoda poteče mandat. Ena izmed članic sveta zavoda, ki naj bi jo imenovala občina, je zdravnica zasebnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda. Zasebnica je vaša poslovna partnerica, ki vam plačuje mesečne funkcionalne stroške, najemnino, laboratorijske storitve, ki jih vaš laboratorij opravlja zanjo,…zavod pa njej plačuje za njeno delo v vaši urgentni službi in dežurni službi. Glede na to, da ste tako poslovno »prepleteni« komisijo sprašujete, ali je zdravnica zasebnica lahko članica sveta zavoda, saj je nenazadnje tako lahko voljena tudi za predsednico sveta zavoda, glede na to, da je svet zavoda najvišji organ upravljanja. Ali je v tem primeru zagotovljena neodvisnost, nepristranskost in ali je to sploh združljivo, da je zdravnik koncesionar predsednik sveta zavoda. Ali gre v tem primeru za nasprotje interesov med svetom zavoda in zdravniki koncesionarji? Dodatno ste pojasnili, da je zdravnica zasebnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu zavoda tudi članica občinskega sveta.

Za občinsko svetnico je pri institutu nezdružljivosti funkcij relevanten drugi odstavek 27. člena ZIntPK, ki določa, da nepoklicni funkcionar (občinska svetnica) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prvega odstavka tega člena, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Med te osebe ne sodijo društva, ustanove in politične stranke. Občinski svet ne opravlja neposrednega nadzora nad delom sveta zdravstvenega zavoda, kar pomeni, da je glede na določbe ZIntPK funkcija občinske svetnice združljiva z imenovanjem v svet javnega zavoda, ne glede na opravljanje koncesije v tem zavodu. Do vprašanja, ali je takšno imenovanje sporno z vidika drugih predpisov, ki urejajo opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma podeljevanje koncesij, pa se komisija ne more opredeljevati, ker teh vsebin ZIntPK ne ureja, zato svetujemo, da o tem pridobite mnenje pristojnega ministrstva.
Kar se tiče nasprotja interesov, ureditev v ZIntPK velja za uradne osebe, med katere sodijo tudi člani sveta javnega zavoda in občinski svetniki (kot funkcionarji v lokalnih skupnostih). ZIntPK nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Pri nasprotju interesov je potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera, ki lahko kažejo na to, da bo uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravljala svoje javne naloge.
Skladno s tem mora biti občinska svetnica v občinskem svetu izločena (bodisi samoiniciativno ali pa po odločitvi predsednika sveta javnega zavoda) iz vseh postopkov, razprav ali odločanja, v katerih bi se izrazilo nasprotje interesov, torej v primerih, ko bi občinski svet odločal o vprašanjih povezanih z zdravstvenim zavodom, v katerem je občinska svetnica članica sveta zavoda in bi v tem primeru obstajal tudi njen zasebni interes, kot je definiran in pojasnjen v prejšnjem odstavku.
Poleg tega imajo status uradne osebe po ZIntPK tudi člani sveta zavoda, kar pomeni, da mora biti članica sveta javnega zavoda, ki kot koncesionarka izvaja dejavnost v tem zavodu, na svetu zavoda izločena iz vseh faz postopka oziroma se vzdržati vsakršnega formalnega ali neformalnega vplivanja na potek postopkov, kadar se na svetu zavoda razpravlja ali odloča o zadevah, ki se nanašajo na njeno dejavnost, ki jo opravlja kot koncesionarka (na primer urejanje najemnega razmerja ipd.).

(odgovor z dne 9.5.2012 št. 06262-1/2012,80)