Ali je lahko vodja organizacijske enote v javnem zavodu (vrtec) član sveta zavoda. Vodje enot imenuje ravnatelj zavoda, svet zavoda pa imenuje ravnatelja. Če želijo vodje enot ohraniti svoj položaj, bodo morali glasovati za izvolitev ravnatelja, četudi mnenje vzgojiteljskega zbora temu nasprotuje. Ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda, ali je lahko predsednik sveta zavoda ali pa gre tudi tu za nasprotje interesov?

Komisija je pri odgovoru na vaše vprašanje izhajala iz določb ZIntPK, ki ureja nezdružljivost funkcij in nasprotje interesov ter iz določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 20/2011, v nadaljevanju ZOFVI), ki urejajo sestavo sveta javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Komisija uvodoma ugotavlja, da vaše vprašanje posega predvsem na področje nezdružljivosti opravljanja nalog zaposlenih v javnih zavodih, za katere pa določbe ZIntPK, ki urejajo področje nezdružljivosti funkcij funkcionarjev z drugimi dejavnostmi ne veljajo.
Določbe o nasprotju o nasprotju interesov vsebuje ZIntPK v 12. točki 4. člena, v katerem opredeljuje nasprotje interesov kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Iz navedenih določb izhaja, da se nasprotje interesov ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena ZIntPK sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovne osebe in člani organov upravljanja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Pri ugotavljanju nasprotja interesov je potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera, ki lahko kažejo na to, da bo uradna oseba (član sveta javnega zavoda) zaradi svojih osebnih interesov pristransko ali neobjektivno opravljala svoje javne naloge.
Po prvem odstavku 46. členu ZOFVI sestavljajo svet javnega vrtca oziroma šole trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Osmi odstavek 46. člena določa, da oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne smejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet. Po 47. členu ZOFVI delavci javnega vrtca oziroma šole, vajenci, dijaki, študenti višje šole in odrasli volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet javnega vrtca oziroma šole določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani izvolijo enega izmed članov.
Ob upoštevanju določb ZOFVI, po katerem velja za direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja prepoved voliti in biti izvoljen v svet javnega zavoda, za vse ostale delavce zavoda, ki imajo pravico voliti in biti izvoljeni v svet tega zavoda, pa takšna prepoved v zakonu ni določena, Komisija meni, da ni zakonske omejitve glede hkratnega opravljanja nalog vodenja organizacijske enote javnega zavoda ali sindikata in članstva v svetu javnega zavoda.
Tudi v primeru morebitnega nasprotja interesov v smislu določb ZIntPK komisija meni, da zgolj situacija, da je vodja organizacijske enote oz. sindikalni zaupnik hkrati član ali predsednika sveta javnega zavoda ne povzroča avtomatičnega nasprotja interesov. Do nasprotja interesov bi prišlo, ko bi nastopila konkretna okoliščina, v kateri bi član sveta javnega zavoda odločal oziroma sodeloval pri odločitvi na svetu zavoda, ki bi lahko pomenila pridobitev premoženjske ali nepremoženjske koristi zanj, za njegove družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imel osebne, poslovne ali politične stike.

(odgovor z dne 21.9.2011 št. 001-1/2011/782)