Ste poklicni župan, ki bi rad imel sončno elektrarno. Za to morate imeti najmanj s.p., ki bi izstavljal račune družbi, ki kupuje električno energijo. Menite, da kot župan pri prodaji elektrike ne morete imeti pri kupcih nikakršnega vpliva. Menite, da ste s tem lahko vzor ostalim, kljub temu, da se investicija povrne v približno 12 letih. Menite, da če je poklicni župan lahko kmet, ki je prejemnik subvencij, bi lahko tudi vi opravljali dejavnost, ki ne more vplivati na poslovanje z občino. V občini ste imeli razpis za razdelitev sredstev društvom. Med 16 prijavljenimi so tri društva, kjer so trije predsedniki društev občinski svetniki in tri društva, kjer so predsedniki bivši svetniki. Od konca mandata pa še nista potekli dve leti. Zanima vas, ali lahko podpišete pogodbe o sofinanciranju dejavnosti s predsedniki društev, ki so bivši svetniki in ni poteklo še dve leti od poteka mandata.

Prvi odstavek 26. člena ZIntPK določa, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. V drugem in tretjem odstavku so urejene izjeme od splošne prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti. Takšne dejavnosti, za katere veljajo popolne izjeme so športna, publicistična, vodenje kmetije in upravljanje z lastnim premoženjem. Dejavnosti, ki tudi pomenijo izjemo od splošne prepovedi in o opravljanju katerih mora poklicni funkcionar obvestiti komisijo so: pedagoška, znanstvena, raziskovalna, umetniška in kulturna dejavnost.
Po četrtem odstavku 26. člena ZIntPK Komisija lahko poklicnemu funkcionarju dovoli tudi opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, pri čemer komisija upošteva javni interes ter stopnjo tveganja, da bi opravljanje te dejavnosti vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno integriteto.
Ob upoštevanju navedenih določb, poklicni funkcionar ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, ki niso zajete med zakonsko določenimi izjemami iz drugega odstavka 26. člena.
V zvezi z vašim vprašanjem, ali lahko zgradite sončno elektrarno in prodajate električno energijo kot samostojni podjetnik, komisija meni, da sodi prodaja električne energije med dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, za katero je določena prepoved opravljanja in ne med zakonske izjeme, kot n.pr. vodenje kmetije, na katero se v dopisu sklicujete. Ob upoštevanju prvega odstavka 26. člena ZIntPK torej velja načelna prepoved opravljanja dejavnosti prodaje električne energije s strani poklicnega funkcionarja (vključno s poklicnim županom).
Pri tem vas seznanjamo, da lahko skladno s četrtim odstavkom 26. člena ZIntPK za opravljanje dejavnosti prodaje električne energije preko lastne sončne elektrarne, zaprosite komisijo za izdajo dovoljenja. Postopek za izdajo dovoljenja se začne na vašo prošnjo, v kateri morate navesti upravičene razloge, zakaj želite poleg javne funkcije opravljati še pridobitno dejavnost in izkazati relevantna dejstva v zvezi s tem. Komisija v postopku presoje in odločanju upošteva javni interes ter stopnjo tveganja, da bi opravljanje dodatne dejavnosti vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje javne funkcije ali ogrozilo njeno integriteto.
Kar se tiče začasne prepovedi poslovanja po prenehanju funkcije, prvi odstavek 36. člena določa, da v roku dveh let po prenehanju funkcije bivši funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.
Iz navedene določbe izhaja, da v poslih, ki jih sklepata organ in poslovni subjekt, v katerem kot predstavnik tega subjekta sodeluje bivši funkcionar organa, ta funkcionar ne sme nastopiti do organa v vlogi predstavnika poslovnega subjekta. Sklenitev posla med organom in poslovnim subjektom, v katerem nastopa kot zastopnik bivši funkcionar, je sicer možna, vendar pod pogojem, da poslovodenje oziroma zastopanje subjekta v konkretnem primeru prevzame nekdo drug.
V vašem primeru lahko sklene občina pogodbo o financiranju dejavnosti z društvom, katerega predsednik je bivši občinski svetnik in od njegovega prenehanja funkcije še nista pretekli dve leti pod pogojem, da predsednik društva za sklenitev pogodbe pooblasti drugo osebo, ki bo zastopala društvo pri tem poslu.

(odgovor z dne 17.8.2011 št. 001-1/2011-717)