Ali zadostuje, da direktor gospodarske družbe, ki je bil pred nastopom funkcije direktorja član občinskega sveta, pooblasti drugega delavca, da podpisuje vso dokumentacijo z občino še dve leti po prenehanju funkcije občinskega svetnika? Ali mora določiti prokurista, ker pooblastilo ne zadostuje?

Komisija vam na vaše vprašanje lahko odgovori le z vidika določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIntPK), ne more pa razlagati določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-uradno prečiščeno besedilo, 33/2011, 91/2011, v nadaljevanju ZGD), ki ureja institut zastopanja gospodarskih družb.
Prvi odstavek 36. člena ZIntPK določa, da v roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem opravlja svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.
Ob upoštevanju navedene določbe, se v primeru, ko gospodarska družba, katere zastopnik je bivši občinski funkcionar, vzpostavlja poslovne stike z občino, njen zastopnik (bivši občinski svetnik) še dve leti ne sme pri sklepanju poslov z občino nastopati kot predstavnik gospodarske družbe, temveč je za takšne primere potrebno določiti drugo osebo, ki bo nastopala kot predstavnik družbe.
Glede določitve osebe, ki bo predstavljala gospodarsko družbo namesto direktorja, komisija meni, da je pri določitvi predstavnika družbe, ki bo nadomeščal direktorja pri sklepanju poslov z občino potrebno upoštevati pravila gospodarske družbe (statut), ki to vprašanje ureja. V primeru, da to vprašanje ni urejeno v pravilih gospodarske družbe, bi bilo po mnenju komisije primerno, da o tem vprašanju odloči pristojni organ družbe, ki za zastopanje družbe v takšnih primerih podeli prokuro oziroma določi prokurista.

(odgovor z dne 7.3.2012, pod št. 06241-1/2012,104)