Imate podjetje. ki ga je ustanovil tast, ki je sedaj v vaši občini župan. Takoj, ko je nastopil funkcijo ste odprli novo podjetje. Že vrsto let imate stranke kot so osnovne šole, vrtci in podobno, ki jim prodajate svoje blago in storitve. Zanima vas, ali gre za korupcijo, saj vam tast, ko dajete ponudbe za nove stroje noče podpisati, ker naj bi se to smatralo za korupcijo.

35. člen ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, v prvem odstavku določa prepoved naročanja blaga, storitev ali gradenj, sklepanja javno-zasebnih partnerstev ali podeljevanja koncesij med organom ali organizacijo javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva in subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
S to določbo so urejena oziroma prepovedana neposredna razmerja oziroma posli med organom (v vašem primeru občina) in funkcionarjem oziroma njegovim družinskim članom ali subjektom, s katerim so te osebe povezane na način, določen v 35. členu ZIntPK. 35. člen ZIntPK torej ne prepoveduje poslovanja med javnimi zavodi (osnovne šole, vrtci,…) in podjetjem, s katerim je povezan vaš tast na načine, kot jih določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK. V vašem primeru bi omejitve poslovanja veljale v kolikor bi občina poslovala s podjetjem, v katerem je vaš tast ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

(odgovor z dne 3.4.2012, pod št. 06241-1/2012,129)