Oseba je nastopila funkcijo direktorja družbe in takrat tudi sporočila premoženjsko stanje, naslednje leto pa je nastopila še funkcijo člana nadzornega sveta. Ali bi morala ob nastopu sporočiti dodatno funkcijo?

Oseba je z nastopom funkcije direktorja družbe postala zavezanec za poročanje premoženjskega stanja po 1. odstavku 41. člena ZIntPK in je bila posledično zavezana da najpozneje v enem mesecu po nastopu sporoči svoje premoženjsko stanje v celoti, tekom svojega mandata pa je njena dolžnost, da v skladu s 2. odstavkom 43. člena ZIntPK vsako spremembo funkcije (kar vključuje tudi nastop nove funkcije) sporoči do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto in sicer na obrazcu za prijavo sprememb premoženjskega stanja pod točko 3 tega obrazca.