Ste organ skupne občinske uprave več občin. Kot tak ste proračunski uporabnik občinskega proračuna sedežne občine. Med drugim opravljate tudi naloge upravljanja z vstopno izstopnimi mesti, kar ima podlago v občinskih splošnih aktih. Na tem področju je bilo že v preteklosti potrebno sodelovanje določenih poslovnih subjektov. Med njimi tudi svetnik sedežne občine in svetnik druge občine. Gre za dva samostojna podjetnika, ki sta v preteklih letih na tem področju že sodelovala, le da je takrat z vstopno izstopnimi mesti upravljal javni zavod, katerega ustanovitelj je sedežna občina. Zanima vas, ali smete s samostojnim podjetnikom svetnikom v sedežni občini oziroma s svetnikom v drugi občini skleniti pogodbe: – o prodaji dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest; – o vzdrževanju vstopno izstopnih mest; – o vzdrževanju določenega vstopno izstopnega mesta.

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Iz navedene določbe izhaja, prepoved poslovanja v postopkih javnega naročanja, podeljevanja koncesij in sklepanja javno-zasebnega partnerstva le med naročnikom, pri katerem opravlja funkcionar svojo funkcijo ali njegovim družinskim članom ter med subjektom, v katerem je funkcionar ali njegov družinski član zakoniti zastopnik, poslovodja ali član poslovodstva oziroma je v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
V vašem primeru, ko se vzpostavi poslovno razmerje med organom skupne občinske uprave kot naročnikom, v katerem član občinskega sveta ne opravlja funkcije (funkcijo opravlja v svoji občini kot občinski svetnik) in poslovnim subjektom (podjem občinskega svetnika), po mnenju komisije niso podane omejitve poslovanja v smislu prvega odstavka 35. člena ZIntPK, kar pomeni, da v skladu z navedenimi določbami skupna občinska uprava lahko sklene posle s podjemom enega ali drugega občinskega svetnika.

(odgovor z dne 24. 4.2012, pod št. 06241-1/2012,146)