Kot poslanec in občinski svetnik ste zavezanec v skladu s 35. členom ZIntPK za poročanje subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja. V nadaljevanju navajate, da ste v preteklosti komisiji prijavili podjetje O d.o.o., ki je v lasti vaše žene. Po ženini upokojitvi je podjetje v stanju mirovanja, formalni direktor podjetja pa je sin, ki je pa redno zaposlen pri drugem delodajalcu. Glede na navedeno vas zanima, ali ste omenjeno podjetje dolžni prijaviti v skladu z ZIntPK.

Sporočamo vam, da na podlagi 35. člena ZIntPK subjekte, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, v skladu s spremenjenim 35. členom ZIntPK ne poročate več Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija), kot ste to urejali v preteklih obdobjih, ampak morate subjekte, s katerimi veljajo omejitve poslovanja sporočiti organu, pri katerem opravljate funkcijo (torej Državnemu zboru in občini, v kateri opravljate funkcijo svetnika). Organu morate sporočiti podatke o vseh subjektih, v katerih ste vi ali vaši družinski člani (brez navedbe osebnih podatkov družinskega člana) udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik in v katerih ste vi ali vaši družinski člani (brez navedbe osebnih podatkov družinskega člana) neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Dejstvo, ali je subjekt poslovno aktiven ali ne, z vidika 35. člena ZIntPK ni pomembno, ampak je odločilna formalno-pravna povezanost funkcionarja ali njegovega družinskega člana s subjektom, ki je vpisan v ustrezen register in na podlagi tega poslovno sposoben. Organu morate torej sporočiti tudi podatke o trenutno mirujočem (ampak registriranem) poslovnem subjektu, če je ta subjekt povezan z vami ali vašimi družinskimi člani na katerega od zgoraj navedenih načinov.
Vse prejete podatke o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, nato organ prenese v elektronski obrazec, preko katerega jih posreduje komisiji.

(odgovor z dne 5.7.2011 št. 001-1/2011-607)