Ali je zavezanec, ki enkrat letno komisiji poroča premoženjsko stanje zaradi opravljanja nalog s področja javnih naročil, dolžan v primeru imenovanja v organ vodenja ali nadzora družbe, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ponovno prijaviti svoje premoženjsko stanje? Ali je zavezanec, ki enkrat letno poroča komisiji premoženjsko stanje zaradi opravljanja nalog s področja javnih naročil ali zaradi opravljanja funkcije nadzora ali vodenja, dolžan v primeru novega imenovanja/prenehanja funkcije v organu vodenja in nadzora družbe, ob vsakem takšnem novem imenovanju/prenehanju funkcije, ponovno prijaviti premoženjsko stanje in torej ni dovolj, da ga prijavi naslednjega januarja.

Ureditev glede poročanja podatkov o premoženjskem stanju je za vse zavezance drugačna kot za osebe, odgovorne za javna naročila. Glede na navedeno je treba, skladno z 2. odstavkom 41. člena ZintPK, ponovno sporočiti podatke o premoženjskem stanju v celoti, najpozneje v enem mesecu po nastopu funkcije ali dela, ne glede na to, da je zavezanec (kot oseba, odgovorna za javna naročila) to obveznost že izpolnil do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

V primeru, da oseba tudi v prihodnje sodeluje v postopkih javnega naročanja, vsako tekoče leto do 31. januarja za preteklo koledarsko leto javi le spremembo pri opravljanju funkcije, in sicer da poleg funkcije člana uprave/nadzornega sveta opravlja tudi delo osebe, odgovorne za javna naročila in ne poroča več premoženjskega stanja v celoti vsako leto do 31. januarja, kot to velja za osebe odgovorne za javna naročila. Prav tako do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto sporoča tudi vse ostale spremembe v premoženjskem stanju. V primeru, da ni nobenih sprememb pri opravljanju funkcije in premoženjskega stanja, zavezancu ni potrebno ničesar poročati. Je pa potrebno ponovno v celoti sporočiti premoženjsko stanje najpozneje v enem mesecu po prenehanju opravljanja zadnje funkcije, kot to določa 2. odstavek 41. člena ZIntPK.