Ali se omejitev poslovanja nanaša na vse posle dobave blaga, storitev in gradenj ali samo na posle, ki presegajo mejne vrednosti 10. 000 evrov oziroma 20. 000 evrov, ki spadajo v javna naročila po ZJN-2?

Sporočamo vam, da absolutna prepoved oziroma omejitev poslovanja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK razteza tudi na javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10. 000 evrov za blago in storitve ter 20. 000 evrov za gradnje, saj Zakon o javnem naročanju tudi ta naročila smiselno opredeljuje in poimenuje kot »javna naročila«.

(odgovor z dne 8.8.2011 št. 001-1/2011-697)