V dosedanji seznam je vključenih cel kup društev, kjer so predsednik oziroma osebe udeležene pri opravljanju društev vaši občinski svetniki. Zanima vas, ali je potrebno v seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja vključiti tudi društva, ali za njih veljajo omejitve poslovanja? Ali je potrebno društva izbrisati iz seznama in kakšen je postopek izbrisa?

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek dodeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Iz navedenih določb ZIntPK izhaja, da velja prepoved poslovanja naročnika z vsemi subjekti, ne glede na statusno organiziranost (društvo, zadrugo, zavod, gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, kmetijsko gospodarstvo ipd.), če obstaja katero od alternativno določenih razmerij iz prvega odstavka 35. člena (torej, če je funkcionar naročnika ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik subjekta ali če je v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu).
Ob upoštevanju navedenega, ste dolžni skladno s petim odstavkom 41. člena ZIntPK Komisiji posredovati seznam vseh subjektov, vključno tudi društev, v katerih so občinski funkcionarji ali njihovi družinski člani udeleženi kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki oziroma so udeleženi v več kot 5% pri upravljanju, kapitalu ali ustanoviteljskih pravicah. V obrazcu za sporočanje seznamov subjektov so vsi ti subjekti zajeti z enotnim nazivom »poslovni subjekt,« ker bi bil sicer obrazec nepregleden.

(odgovor z dne 30.1.2012, pod št. 06241-1/2012-26)