Ali lahko občina sklene pogodbo s sinom občinskega svetnika, ki opravlja geodetske storitve in je najcenejši ponudnik. Navajate tudi, da svetnik nima nobenega vpliva na razpis in sinovo poslovanje z vami.

Občina je po ZIntPK dolžna upoštevati določbe 35. člena ZIntPK, ki se nanašajo na omejitve poslovanja. V primeru, ki ga navajate, gre za absolutno prepoved poslovanja, ki je določena v prvem odstavku 35. člena ZIntPK. Iz te določbe izhaja, da so vsi posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki pomeni javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, podeljevanje koncesij, podeljevanje posebnih in izključnih pravic, med občino in njenim funkcionarjem ali njegovim družinskim članom prepovedani, če je funkcionar ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Pri tem Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) posebej opozarja, da se absolutna omejitev oziroma prepoved poslovanja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK razteza tudi na javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000 EUR brez DDV za gradnje. Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011, dalje ZJN-2) ta naročila v petem odstavku 24. člena ZJN-2 izrecno imenuje »javna naročila«, naročniki pa morajo za ta naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.
Ker gre v primeru geodetskih storitev za javno naročilo, občina ob upoštevanju 35. člena ZIntPK ne sme poslovati s podjemom, katerega nosilec je sin občinskega svetnika, enaka prepoved velja za poslovanje v primeru, ko bi sin občinskega svetnika nastopal kot fizična oseba. Pri tem opozarjamo tudi na sedmi odstavek 35. člena ZIntPK, ki določa, da so pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami tega člena, nične.

(odgovor z dne 16.11.2011 št. 001-1/2011, 901)