Občina je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem in eden izmed ponudnikov (ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno najema) je politična stranka, katere predsednik je župan te občine, njen zakoniti zastopnik pa občinski svetnik. Za občino je relevanten 3. odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja t.i. pogojno omejitev poslovanja, iz katerega izhaja, da je pridobivanje sredstev oziroma posel, sklenjen na podlagi postopka, ki ne pomeni javnega naročanja ali katerekoli oblike javno–zasebnega partnerstva med občino in njenim funkcionarjem dovoljen, če je izpolnjen poseben pogoj – t.j. da so bile s strani funkcionarja dosledno spoštovane določbe o izogibanju nasprotju interesov v vseh fazah postopka ali posla. Prosimo za pojasnilo kako ravnati, saj ZIntPK ne vsebuje izrecnih določil o postopku izločitve funkcionarja ali o možnosti izdaje pooblastila drugi osebi.

Situacija, ko občina odda v najem poslovni prostor politični stranki, katere predsednik je župan občine, zakoniti zastopnik pa občinski svetnik – ne zapade pod sistem omejitev poslovanja kot ga določa 35. člen ZIntPK. Gre namreč za obratno razmerje od tistega, ki ga zajema institut omejitev poslovanja – prejemnik sredstev je občina, ne pa subjekt, s katerim je funkcionar lastniško ali drugače povezan. Osnovni namen omejitev poslovanja je v tem, da se pred porabo, motivirano z zasebnimi interesi, varujejo javna (domača in evropska) sredstva, kar pomeni, da se ta institut nanaša na posle oziroma razmerja, na podlagi katerih pride do odliva iz občinskega proračuna (ne pa na razmerja, ki prinašajo v občinsko blagajno prilive). Seveda pa mora biti tudi v tem primeru postopek oddaje poslovnega prostora v najem izpeljan transparentno in objektivno ter nepristransko, se pravi brez dajanja kakršnekoli prednosti posameznemu ponudniku ali ponudnikom

Kljub temu, da v konkretnem primeru ni omejitev poslovanja, pa opozarjamo na dolžno izogibanje nasprotju interesov, ki ga ZIntPK terja od vseh uradnih oseb, vključno z občinskimi funkcionarji. To pomeni, da v konkretnem primeru župan (ali podžupan), ki je hkrati predsednik ali zastopnik politične stranke/ponudnika na strani občine ne sme sodelovati v nobeni fazi postopka za oddajo poslovnih prostorov v najem in tudi ne more nastopati kot podpisnik pogodbe na strani občine, ampak mora pogodbo v imenu občine podpisati druga pooblaščena oseba.

(odgovor z dne 12.7.2012 št. 06241-1/2012-211)