Sprašujete, ali vam lahko občina, kjer opravljate funkcijo občinskega svetnika, zavrne plačilo računa oziroma stroškov za uporabo in čiščenje vašega prostora, ki je bil uporabljen za volišče z razlogom, da obstajajo omejitve poslovanja. Pri tem izpostavljate, da gre za prostor v vaši hiši, katero ste podedovali od očeta in ki je že več kot 30 let določena za volišče za potrebe volitev.

Področje omejitev poslovanja ureja ZIntPK, ki v 35. določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje (torej tudi občina), ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar (v primeru lokalne skupnosti so funkcionarji župan, podžupan in občinski svetniki), ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Enaka prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja (torej občine) s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
Omenjenih prepovedi pa ni npr. v primerih, če je bila sklenjena pogodba s funkcionarjem (npr. občinskim svetnikom) oziroma subjektom, s katerim je povezan funkcionar, pred funkcionarjevim nastopom funkcije. Prav tako ni prepovedi poslovanja, če poslovanje dovoljuje drug zakon.
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –UPB3 in 45/08; dalje ZLV) v 41. in 76. členu določa, da volišča določa občinska volilna komisija, ki po 33. členu vodijo in izvajajo volitve v občinske svete. V 4. členu ZLV določa, da se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporablja Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 in sprem.). Slednji podrobneje ureja določanje volišča s strani volilnih komisij, pri čemer v 64. členu izrecno določa, da se za vsako volišče določi poseben prostor in da se za volišče šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te zgradbe in določen prostor okrog zgradbe.
Komisija je s tem v zvezi s strani Državne volilne komisije (dalje DVK) pridobila primer sklepa, ki ga DVK sprejme za vsake volitve posebej (soglasje k temu sklepu poda tudi Ministrstvo za finance) in se od volitev do volitev ne spreminja glede upravičenosti nadomestila za uporabo volišč. Iz sklepa je razvidno, da se za materialne stroške volišča povrne odškodnino lastniku oziroma upravljavcu prostora, ki je določeno kot volišče, in sicer v povprečni višini 50 EUR na volišče ter 10 EUR za čiščenje prostora. Omenjeni znesek se določi kot akontacijo.
Glede na navedeno komisija ugotavlja, da je določanje prostorov za volišča in s tem v zvezi tudi določanje povrnitve stroškov v domeni Državne volilne komisije oziroma volilnih komisij – tako za državne kot lokalne volitve. V tem primeru občina torej ne more odločati oziroma izbirati, s katerim subjektom bo »poslovala« oziroma mu povrnila stroške za uporabo njegove zgradbe za potrebe volišča. Komisija tudi meni, da na tem mestu ne moremo govoriti o tipičnem poslovanju oziroma najemanju storitev, saj gre zgolj za povračila nastalih stroškov za uporabo prostorov. Glede na vse navedeno komisija zaključuje, da v vašem primeru ne gre za omejitve poslovanja in da torej 35. člen ZIntPK občini ne preprečuje oziroma omejuje plačila (povračila) stroškov za uporabo vašega prostora za namen volitev.

(odgovor z dne 8.8.2012 št. 06241-1/2012-233)