Ali gre v primeru, ko direktor javnega zdravstvenega zavoda, ki je obenem tudi vodja finančno računovodske službe istega zavoda, med službenim časom preko svojega podjetja opravlja še svetovalno delo in revizije za druge javne zavode (direktor ima med drugim tudi licenco pooblaščenega državnega revizorja) za koruptivno ravnanje? Ali sta funkciji direktorja zavoda in vodje finančno računovodske službe nezdružljivi?

Določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost opravljanja funkcije, se uporabljajo samo za funkcionarje, ki so opredeljeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. V skladu s to določbo so funkcionarji: poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti), poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, generalni sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler prejemajo nadomestilo plače v skladu z zakonom, ter funkcionarji Banke Slovenije, če njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije. Direktor zdravstvenega zavoda ter vodja finančno računovodske službe – izhajajoč iz predhodno navedene določbe – nimata statusa funkcionarja, zato se določbe ZIntPK v zvezi z nezdružljivostjo funkcij zanju ne uporabljajo. Ker gre za delovni mesti znotraj javnega sektorja, ki ju podrobneje ureja Zakon o javnih uslužbencih, za tolmačenje katerega je pristojno Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, vam svetujemo, da se s tem vprašanjem obrnete na pristojne službe tega ministrstva.
Konkretnejšega odgovora, ali gre za koruptivno ravnanje v primeru, ko direktor zavoda v službenem času opravlja še svetovalno delo in revizije preko svojega podjetja, zaradi premalo podatkov ne moremo podati (komisija se lahko do obstoja morebitnega koruptivnega ravnanja praviloma opredeljuje le v postopku obravnave prijave, ki se nanaša na konkreten primer, saj je za razglasitev določenega ravnanja kot koruptivnega treba upoštevati vse relevantne okoliščine tega primera). Dejstvo je, da direktor javnega zavoda dodatne (zasebne) dejavnosti v nobenem primeru ne sme opravljati v službenem času, pri čemer pa neobvezujoče menimo, da takšno ravnanje načeloma ne pomeni korupcije, pač pa (individualno) zlorabo službe oziroma položaja v zasebne namene.
Ob tem opozarjamo še, da je direktor zdravstvenega zavoda skladno z 10. točko 4 člena ZIntPK uradna oseba, za katero velja dolžnost izogibanja nasprotju interesov. 12. točka 4. člena ZIntPK nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). V konkretnem primeru to pomeni, da bi se moral direktor izločiti iz vseh postopkov ali poslov zdravstvenega doma, ki bi se kakorkoli nanašali na podjetje, katerega lastnik/zakoniti zastopnik je, saj bi se v nasprotnem primeru ustvaril najmanj videz, da svojih nalog iz pristojnosti direktorja ne opravlja nepristransko in objektivno, ampak daje prednost svojemu zasebnemu interesu (kar pomeni nasprotje interesov). Direktor tako na primer ne more odločati o tem, ali naj zdravstveni zavod sklene pogodbo z njegovim podjetjem, niti podpisati take pogodbe v imenu zdravstvenega zavoda, saj bi to pomenilo nasprotje interesov. Direktor, ki je hkrati lastnik in/ali zastopnik podjetja, ki bi z zdravstvenim zavodom sklepal posel, mora torej biti v celoti izločen iz postopka vzpostavitve in izvedbe tega poslovnega sodelovanja.

Odgovor z dne 21.08.2012 št. 06240-1/2012-110