Ali lahko občina odda javno naročilo podjetju, katerega nosilec podjema živi v zunajzakonski skupnosti s hčerko občinskega funkcionarja, vendar ne v istem gospodinjstvu s funkcionarjem?

ZIntPK v 35. členu izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Kdo so družinski člani podrobneje določa 7. točka 4. člena ZIntPK – to so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. Ob predpostavki, da hči funkcionarja ni lastniško ali kakorkoli drugače povezana s podjetjem svojega partnerja, iz predhodno navedenih določb ZIntPK izhaja, da v primeru, ki ste ga opisali, niso podane omejitve poslovanja in da občina lahko sklene posel s podjetjem, katerega lastnik živi v zunajzakonski skupnosti s hčerko občinskega funkcionarja. Opozarjamo pa, da občinski funkcionar v tem primeru na strani občine ne sme sodelovati v nobeni fazi postopka oddaje javnega naročila, za katerega kandidira tudi nosilec podjema, s katerim sta v osebnih stikih, saj bi se v tem primeru znašel v nasprotju interesov.

Odgovor z dne 13.09.2012 št. 06241-1/2012-256