Ali gre v primeru, ko je član nadzornega odbora občine hkrati tudi hišnik oziroma skrbnik večnamenskega kulturnega centra, s katerim ima občina sklenjeno podjemno pogodbo, za nasprotje interesov?

Kdo sme oziroma ne sme biti član nadzornega odbora občine, določa tretji odstavek 32.a člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki ga je pristojno tolmačiti Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Prilagamo izpis tega člena (gl. predvsem tretji odstavek); za podrobnejšo razlago pa se prosimo obrnite na pristojno ministrstvo, saj komisija ni pooblaščena za tolmačenje tega predpisa:

»32.a člen Zakona o lokalni samoupravi

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena tega zakona. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.«

Iz zgoraj navedene določbe po naši neobvezni oceni izhaja, da ni ovir za to, da bi bil hišnik kulturnega centra član nadzornega odbora občine, čeprav občina financira ta kulturni center. Opozarjamo pa, da je član nadzornega odbora občine v skladu z 10. točko 4. člena ZIntPK uradna oseba, za katero velja dolžnost izogibanja nasprotju interesov. 12. točka 4. člena ZIntPK nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Da se izogne morebitnemu nasprotju interesov, se mora član nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, izločiti iz postopkov nadzora oziroma odločanja, ki se kakorkoli nanašajo na subjekt (objekt), katerega hišnik oziroma oskrbnik je, saj bi se v nasprotnem primeru utegnil ustvariti najmanj videz, da svojih javnih nalog v nadzornem odboru občine v delu, ki se nanaša na ta subjekt (objekt), ne opravlja nepristransko in objektivno oziroma da pri tem deluje v korist svojega delodajalca.

Odgovor z dne 17.09.2012 št. 06262-1/2012-135