Ali je lahko žena učitelja na osnovni šoli predstavnica staršev v svetu staršev te iste osnovne šole?

Skladno s 66. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009 in 20/2011), se za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge sveta staršev so naslednje:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Za razliko od predstavnikov staršev, ki so imenovani v svet šole (organ upravljanja), člani sveta staršev nimajo statusa uradne osebe po ZIntPK. Zakona, ki bi zakoncem učitelja na osnovni šoli izrecno prepovedoval, da so imenovani v svet staršev, ni. Je pa komisija tudi v zvezi z ravnanjem oseb, ki nimajo statusa uradnih oseb po ZIntPK, v zvezi z izogibanjem nasprotju interesov, sprejela sistemsko načelno mnenje št. 06211-9/2012/23 z dne 3.7.2012, ki vam ga posredujemo v prilogi. Sistemsko načelno mnenje naj vam služi kot minimalen standard, ki smo ga dolžni spoštovati vsi, ki delujemo v javnem interesu, tudi če nimamo statusa uradne osebe po ZIntPK.

Kot članica sveta staršev bi se lahko znašli v situaciji, ko bi odločali tudi o zadevi, ki se nanaša konkretno na vašega zakonca, na primer v zvezi z obravnavo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ali pri oblikovanju mnenja o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, v primeru da bi vaš zakonec kandidiral za ravnatelja; v teh primerih ste se dolžni iz obravnave takšne zadeve izločiti.

Odgovor z dne 24.09.2012 št. 06262-1/2012-141