Ali gre v primeru, ko občinski svetnik, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dobavlja blago javnemu zavodu (vrtcu ali osnovni šoli), katerega ustanoviteljica je občina, za omejitve poslovanja?

Institut omejitev poslovanja ureja prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

V konkretnem primeru po mnenju komisije niso vzpostavljene omejitve poslovanja, saj občinski svetnik ne posluje (direktno) z organom, kjer opravlja funkcijo (občino) temveč z javnim zavodom, katerega ustanoviteljica je občina. Tovrstno poslovanje zakonsko torej ni prepovedano, kljub temu pa opozarjamo na dolžno izogibanje nasprotju interesov, ki ga ZIntPK terja od vseh uradnih oseb, vključno z občinskimi funkcionarji.

Uradna oseba (občinski svetnik) mora biti v smislu 37. člena ZIntPK pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne in svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Uradna oseba, ki med izvajanjem svoje službe ali funkcije zazna dejansko ali možno nasprotje interesov, se mu mora izogniti na enega od naslednjih načinov:

– tako, da se v celoti izloči iz obravnave in odločanja oziroma opravljanja delovnih nalog v povezavi s konkretnim primerom in o tem nemudoma obvesti predstojnika oziroma; ali
– tako, da začasno prekine z delom na zadevi in o nasprotju interesov nemudoma obvesti predstojnika (če tega nima, pa komisijo), ki oceni, ali je nasprotje interesov podano ali ne oziroma ali bi videz nasprotja interesov v konkretnem primeru lahko v taki meri ogrozil integriteto in zakonitost izvajanja javne funkcije oziroma službe, da je potrebna izločitev uradne osebe.

V konkretnem primeru to pomeni, da občinski svetnik, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ne sme sodelovati (v kolikor bi prišlo do situacije, da bi na strani občine sodeloval v kakršnem koli postopku v povezavi s kmetijo oziroma kmetijsko dejavnostjo, katere nosilec je) v nobeni fazi tega postopka oziroma sklenitve posla.

Odgovor z dne 16.04.2013 št. 06241-1/2013-74