Ali je funkcija poslanca združljiva s članstvom v nadzornem odboru občine?

Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 24/2005 – ZPos-UPB1, dalje ZPos) v 4. členu določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije ali dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva s funkcijo poslanca. Isti zakon v III. poglavju (10. do 14. člen) vsebuje določbe v zvezi z nezdružljivostjo funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi.

Glede na to, da nezdružljivost za poslance ureja specialen zakon, to je ZPos, se za poslance ne uporabljajo določbe o nezdružljivosti funkcij, opredeljene v 26. in 27. členu ZIntPK (ZIntPK se namreč v javnem sektorju uporablja le, če drug zakon istih vprašanj ne ureja drugače). Posledično vam komisija ne more izdati mnenja o (ne)dopustnosti hkratnega opravljanja funkcije poslanca in člana nadzornega odbora občine, saj je komisija pristojna le za tolmačenje določb ZIntPK.

Odgovor z dne 23.04.2013 št. 06240-1/2013-64