Ali je dopustno, da je občina sklenila podjemno pogodbo z možem predsednice nadzornega odbora občine in da se je v občini zaposlilo ožjega sorodnika podžupana?

Določbe ZIntPK, ki urejajo področje omejitev poslovanja, se uporabljajo le za subjekte, s katerimi so povezani funkcionarji in njihovi družinski člani ter za funkcionarje in njihove družinske člane kot fizične osebe – kdo so funkcionarji, podrobneje določa 6. točka 4. člena ZIntPK – to so poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih skupnostih, poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah. Predsednica nadzornega odbora občine nima statusa funkcionarja, zato se določbe ZIntPK glede omejitev in prepovedi poslovanja zanjo ne uporabljajo, kar pomeni, da sklenitev podjemne pogodbe med občino in možem predsednice nadzornega odbora občine z vidika določb ZIntPK ni sporna. ZIntPK prav tako ne prepoveduje ali kakorkoli drugače omejuje zaposlovanja ožjih sorodnikov funkcionarjev občine. Je pa za oba primera, ki ste ju navedli, z vidika določb ZIntPK lahko (to je odvisno od tega, ali osebe dejansko sodelujejo v konkretnih postopkih) relevanten institut nasprotja interesov.
ZIntPK v 12. točki 4. člena nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. V smislu 37. člena ZIntPK mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne in svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Po 38. členu ZIntPK mora uradna oseba, ko ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, ob tem pa mora prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov. Predstojnik o obstoju nasprotja interesov odloči v 15 dneh.
Za vaš primer to pomeni, da bi se morale uradne osebe (to sta v konkretnem primeru predsednica nadzornega odbora in podžupan) – ob predpostavki, da bi sodelovale v konkretnih postopkih, kjer bi nastale okoliščine nasprotja interesov, tj. pri postopku sklenitve podjemne pogodbe ali nadzoru nad smotrnostjo te pogodbe oziroma pri zaposlitvenem postopku svojega ožjega sorodnika – bodisi samoizločiti iz obravnave in odločanja oziroma opravljanja delovnih nalog v povezavi s konkretnim primerom ali pa o okoliščinah nasprotja interesov obvestiti predstojnika, v kolikor predstojnika nimajo, pa Komisijo za preprečevanje korupcije (1. odstavek 38. člena ZIntPK), ter do odločitve predstojnika ali komisije o nasprotju interesov oziroma o dolžnem ravnanju takoj prenehati z delom v konkretni zadevi.

Odgovor z dne 26.03.2013 št. 06241-1/2013-56