Ali je lahko nepoklicna podžupanja, ki je tudi svetnica v občinskem svetu, hkrati predstavnica uporabnikov v svetu zavoda knjižnice ter predsednica sveta zavoda knjižnice, katerega soustanoviteljica in sofinancer je občina? Ali je funkcija nepoklicne podžupanje združljiva z delom v krajevni skupnosti?

Nezdružljivost funkcije občinskega svetnika in podžupana z drugimi funkcijami in dejavnostmi primarno ureja 37. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju: ZLS), ki v drugem odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Te druge funkcije oziroma dejavnosti so opredeljene v tretjem odstavku 27. člena ZIntPK, ki določa, da prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe, velja tudi za nepoklicne župane in podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je s subjekti iz tega odstavka ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana.

Skladno z navedenim to pomeni, da v konkretnem primeru funkcija nepoklicne funkcionarke (podžupanje) ni združljiva s funkcijo predsednice/članstvom v svetu zavoda knjižnice, ki je organ upravljanja tega javnega zavoda, saj je občina ustanoviteljsko in finančno povezana s predmetno knjižnico. Tabela nezdružljivosti funkcij je dostopna tudi nas spletnih straneh komisije.

Po 37.b členu ZLS funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijama, za katere tako določa zakon. Iz navedene določbe izhaja, da je funkcija podžupana nezdružljiva z delom v službi ožjega dela občine, kar po neobvezujočem mnenju komisije pomeni, da nepoklicna podžupanja ne sme opravljati dela v službi krajevne skupnosti.

Glede na to, da komisija ni pristojna razlagati določb ZLS, predlagamo, da se za podrobnejša pojasnila v zvezi s predmetnim vprašanjem obrnete na pristojno ministrstvo (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo).

Odgovor z dne 27.02.2013 št. 06240-1/2013-36