Ali je dovoljeno, da je minister hkrati še 3% zaposlen na UL?

Ker iz vprašanja ni razvidno področje dela in naloge, ki naj bi jih minister opravljal za UL (sklepamo, da gre za sklenitev delovnega razmerja za krajši (3%) delovni čas, lahko podamo zgolj pavšalen odgovor na zastavljeno vprašanje.
Prvi odstavek 26. člena ZIntPK določa načelno splošno prepoved opravljanja pridobitne dejavnosti s strani poklicnih funkcionarjev. Konkretneje, zakon določa, da poklicni funkcionarji (mednje sodijo tudi ministri) ob javni funkciji ne smejo opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Nadalje drugi odstavek določa, da ne glede na določbo prvega odstavka poklicni funkcionar lahko opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače. Funkcionar, ki dobi dovoljenje delodajalca oziroma sklene pogodbo za opravljanje ene od naštetih dejavnosti, razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja kmetije ali upravljanja z lastnim premoženjem, mora v roku 8 delovnih dni od pričetka opravljanja dejavnosti o tem pisno obvestiti komisijo ter priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica. Na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZIntPK lahko komisija v 15 dneh od prejema obvestila uvede postopek ocene nezdružljivosti funkcije s konkretno dejavnostjo in funkcionarju prepove dodatno dejavnost, če obstaja verjetnost, da bi glede na konkreten obseg in naravo dejavnosti ter glede na funkcijo, ki jo opravlja poklicni funkcionar, opravljanje dodatne dejavnosti predstavljajo nesorazmerno tveganje za objektivno in nepristransko opravljanje te funkcije ali ogrozilo njeno integriteto. Če komisija oceni, da je mogoče isti cilj doseči brez prepovedi, vendar z določenimi dodatnimi omejitvami, lahko funkcionarju postavi dodatne pogoje in omejitve, ki mora spoštovati pri opravljanju te dejavnosti. V obeh primerih lahko funkcionar zoper odločitev komisije sproži upravni spor.
V primeru, da ne gre za katero od zgoraj naštetih dejavnosti (izjem), bi minister pred sklenitvijo pogodbe moral pridobiti dovoljenje komisije za opravljanje dodatne dejavnosti.

Odgovor z dne 25.03.2013 št. 06240-1/2013-48