Ali je z vidika določb ZIntPK sporno, če nevladna organizacija, ki je sofinancirana tudi iz proračuna RS, sklene najemno pogodbo za prostore, kjer izvaja storitve, s svojim delavcem, ki je lastnik teh prostorov in je tudi odgovorni nosilec programa oziroma storitev, ki jih izvaja?

Komisija je pristojna razlagati le ureditev, ki je vsebovana v ZIntPK. Najemanje poslovnih prostorov nevladnih organizacij ni regulirano v ZIntPK. Osebe, ki so angažirane v nevladnih organizacijah tudi niso uradne osebe po ZIntPK, za katere je v tem zakonu urejena dolžnost izogibanja nasprotju interesov. Je pa komisija v zvezi s področjem nasprotja interesov uradnih oseb ter oseb, ki nimajo statusa uradnih oseb, pa razpolagajo z javnimi sredstvi, na seji dne 3.7.2012 sprejela dve sistemski mnenji, v katerih je podrobneje predstavljen institut nasprotja interesov in pričakovanja oziroma standardi, ki naj vodijo odgovorne osebe pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Kljub temu, da ne razpolagamo z vsemi relevantnimi okoliščinami konkretnega primera, lahko po oceni komisije relacija, ki jo izpostavljate v svojem vprašanju, zbuja dvom v verodostojnost takšnega posla (najema) oziroma v pošteno razpolaganje z javnimi sredstvi in ne nazadnje tudi v organizacijo, ki (vsaj delno za javni denar) sklene posel, ki je v zasebnem interesu njenega zaposlenega. Odločitev pa je seveda na organizaciji sami oziroma na njenih odgovornih osebah.

Odgovor z dne 23.01.2013 št. 06262-1/2013-9