Navajate, da ste vsem občinskim funkcionarjem že posredovali po pošti obrazce za evidentiranje sprejetih daril, vendar ugotavljate, da jih nekateri niso izpolnili oziroma vrnili. Zanima vas, kako sedaj izpolniti obrazce, ki jih morate posredovati komisiji.

ZIntPK izrecne pravne podlage, ki bi organom oziroma funkcionarjem nalagala obveznost, da komisiji sporočijo, da v preteklem letu ni bilo prejetih daril, sicer ne vsebuje, vendar v primeru, da od posameznega organa nismo dobili nobene informacije v zvezi z darili, ne moremo vedeti, ali je organ (funkcionar) dolžnost sporočanja opustil ali pa nima za poročati nobenih podatkov o prejetih darilih. V vašem primeru ni potrebno pošiljati praznih seznamov, je pa potrebno obvestiti komisijo, da niste prejeli povratnih informacij od funkcionarjev oziroma, da  funkcionarji niso prejeli nobenega darila, s tem, da ponovno poudarjamo, da ste zavezani sporočati le seznam daril, ki jih je prejel organ oziroma funkcionarji.

Dodajamo še, da se lahko v skladu s 7. alinejo 1. odstavka 77. člena ZIntPK z globo od 400 EUR do 1200 EUR kaznuje za prekršek funkcionar, ki v nasprotju z 31. členom tega zakona sprejetega darila in njegove vrednosti ne vpiše v seznam daril pri organu, v katerem opravlja svojo funkcijo. S tem v zvezi menimo, da bi bilo primerno, da občina vse funkcionarje na to tudi ustrezno opozori.

Odgovor z dne 13.6.2013 št. 06271-1/2013-25