Prosite za pojasnilo v zvezi s pojmi ustanoviteljskih pravic in upravljavskih upravičenj. Komisijo sprašujete, kaj sodi pod pojem upravljavskih upravičenj in kaj pod pojem ustanoviteljskih pravic s poudarkom na javnem podjetju-d.o.o., da bo možno opredeliti naloge in pristojnosti skupnega organa. Dilema je še posebej vezana na imenovanje in razrešitev direktorja javnega podjetja, če javno podjetje nima nadzornega sveta in se je pojavila zaradi prenehanja veljavnosti 27. člena ZGJS, ki ga je črtal ZUKN.

Komisija izrecnega odgovora na vaše vprašanje ne more podati, ker vsebine pojmov glede ustanoviteljskih in upravljavskih upravičenj v javnih podjetjih ne ureja ZIntPK, temveč Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-uradno prečiščeno besedilo, 33/2011, 91/2011, v nadaljevanju ZGD), ki se na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (uradni list RS, št. 32/93, 38/2010, v nadaljevanju ZGJS) uporablja za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja. Komisija vam lahko poda le svoje mnenje, ki pa je nezavezujoče.
ZGD v 505. členu določa pristojnosti družbenikov v gospodarskih družbah z omejeno odgovornostjo. Družbeniki po navedeni določbi odločajo o: sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička; zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov; vračanju naknadnih vplačil; delitvi in prenehanju poslovnih deležev; postavitvi in odpoklicu poslovodij (direktorjev); ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca; uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju; zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, in drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.
Vlogo družbenikov v javnih podjetjih, katerih ustanoviteljice so občine, izvajajo občine kot ustanoviteljice oziroma v njihovem imenu občinski sveti. Ti imajo po mnenju Komisije pravico odločati o vprašanjih, o katerih po 505. členu ZGD odločajo družbeniki. Med pristojnosti občinskega sveta (družbenika) sodi tudi imenovanje in odpoklic poslovodij (direktorjev) javnega podjetja.
Izhajajoč iz navedenih določb Komisija meni, da so pristojnosti, ki jih ZGD določa za družbenike gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo hkrati tudi pristojnosti občinskih svetov občin ustanoviteljic javnega podjetja, ki posluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Občinski svet lahko odločanje o posamičnih zadevah, ki so določene v 505. členu ZGD z Odlokom prenese tudi na skupščino družbenikov oziroma svet ustanoviteljev.
Ob upoštevanju navedenega, komisija v zvezi z dodelitvijo ustanoviteljskih pravic skupnemu organu ustanoviteljev meni, da občinski svet občine ustanoviteljice lahko prenese na skupni organ ustanoviteljev le naloge, določene v 505. členu ZGD, med katere pa ne spadajo naloge vodenja poslov niti nadzora nad vodenjem in poslovanjem javnega podjetja, ki predstavljajo upravljanje in nadzor in ne sodijo med ustanoviteljske pravice.

(odgovor z dne 22.2.2012 št. 06240/2012-35)