Katere osebe niso zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?

 1. občinski/mestni svetniki
 2. veleposlaniki
 3. konzularni funkcionarji in častni konzularni funkcionarji
 4. pomočniki direktorjev
 5. delavski direktor
 6. člani Državne volilne komisije (zavezanec je le direktor Državne volilne komisije)
 7. člani Državnega sveta (razen predsednik državnega sveta)
 8. člani regijskega razvojnega sveta
 9. strokovni direktor javnega zavoda
 10. oseba, zaposlena v javnem zavodu, ki zaradi začasne odsotnosti direktorja po pooblastilu izvaja nujne in neodložljive zadeve ter opravlja tekoče naloge
 11. člani sveta javnega zavoda
 12. direktorji uradov – posameznih notranjih organizacijskih enot
 13. namestniki direktorjev
 14. namestniki generalnih direktorjev
 15. člani nadzornih svetov gospodarskih družb v stečaju
 16. direktorji sodišč
 17. likvidacijski upravitelj
 18. poslovodna oseba gospodarske družbe, ustanovljene v tujini, katere večinski lastnik je gospodarska družba, v kateri ima država večinski delež
 19. ravnatelj notranje organizacijske enote, ki deluje v okviru javnega zavoda (v tem primeru je zavezanec le direktor javnega zavoda)
 20. osebe, odgovorne za javna naročila, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila, ki ne presega mejne vrednosti
 21. osebe, ki niso bile imenovane v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila in/ali v postopku ne sodelujejo aktivno (ne odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ne ocenjujejo ponudb oziroma naročniku ne predlagajo izbora ponudnika…)

Navedene osebe so lahko zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju le v primeru, če sodelujejo v postopkih javnih naročil kot osebe, odgovorna za javna naročila, tako, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, seveda samo, če gre za javno naročilo, ki presega mejne vrednosti.

V primeru, da te osebe sodelujejo v postopkih javnih naročil, poročajo podatke o premoženjskem stanju komisiji vsako tekoče leto do 31. januarja v celoti, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročila.